Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Limbiska systemet

Limbiska systemet

  Table of contents
  No headers

  Limbiska systemet

  Limbiska systemet är människans så kallade ”anatomiska bas” för emotioner och känslomässigt beteende. Dessa strukturer är lokaliserade till de djupare delarna av hjärnan och består bland annat av gyrus cinguli, hippocampus, septumkärnorna och en något större kärna - Amygdala, vilken är belägen i temporallobens främre del (1). De limbiska strukturerna med en nära förbindelse till hypothalamus, spelar en viktig roll i att processa, reagera och svara på smärta (2). Denna bearbetning av smärtupplevelsen brukar delas in i tre olika komponenter: sensoriskt diskriminativ komponent, affektiv komponent och kognitiv komponent. Det limbiska systemet bearbetar tolkningen av obehagsupplevelsen från en smärtupplevelse, den affektiva komponenten (2,3).

  Oro, stress, rädsla och långvarig smärta är affekter som aktiverar det limbiska systemet. Denna ökade aktivitet kan hämmas genom icke-smärtsam stimulering, där massage är exempel på sådan behandling. När man lätt berör huden moduleras aktiviteten i limbiska systemet. Ju kraftigare perifer stimulering- den får dock ej upplevas som smärtsam, ju större deaktivering i limbiska systemet. Deqi-effekten vid akupunktur är ett exempel på denna perifera stimulering.

  Vid stress och långvarig smärta höjs även viloaktiviteten i de limbiska strukturerna. Med sensorisk stimulering minskas aktivteten i amygdala och viloaktiviteten i hjärnan normaliseras, vilket leder till att man upplever minskat obehag och mindre stress. En känsla av välbehag kan infinna sig.

  Olika smärtfaciliterande bansystem utgår från limbiska strukturer och de aktiveras framför allt vid oro, stress och rädsla. Här har terapeuten en viktig uppgift i att minska patientens oro, vid en patient-terapeut kontakt (3).

  Det limbiska systemet kan även styra vår uppmärksamhet i stressiga situationer som kräver fokus. Vilket har betydelse för hur vi upplever en uppkommen smärta just då. Vid aktivering från amgdydala till frontalcortex regleras nämligen den medvetna uppfattningen kring en hotfull situation. Det påverkar hur intensivt vi upplever en smärta som uppstår i t ex flykten från ett potentiellt hot, där vikten av att komma undan faran prioriteras före smärtupplevelsen och den eventuella skadan (3).

   

  Referenser

  1. Lännergren J., Westerblad H., Ulfendahl M., Lundeberg T. (2007). Fysiologi. Stockholm: Studentlitteratur
  2. White A., Cummings M., Filshie J. (2012). An introduction to western medical acupuncture. Churchill Livingstone Elsevier.
  3. Norrbrink C., Lundeberg T. (2010). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.