Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Central sensitisering

Central sensitisering

  Table of contents
  No headers

  Central sensitisering innebär en centralt störd smärtmodulering (1). Begreppet introducerades 1983 av forskaren Clifford Wolf som rapporterade om en ökad retbarhet i sekundära smärtfiber i det centrala nervsystemet vilket leder till en överkänslighet för smärtsamma stimuli efter vävnadsskada (1). Idag används begreppet för att beskriva olika centrala smärtförstärkande mekanismer och inkluderar även nedåtgående smärtförstärkande bansystem samt dysfunktion i nedåtgående smärthämmande system (2).

  Vid akut smärta sker en temporär ökad känslighet hos nociceptorer perifert, vilket ger ett ökat inflöde av smärtimpulser och därmed ökad känslighet i det sekundära neuronet i ryggmärgens dorsalhorn. Hyperalgesi och allodyni kan förekomma som följd av den ökade sensitiseringen (3, 4).

  Central sensitisering anses innefatta flera biokemiska och fysiologiska fenomen såsom Långtidspotenitiering (LTP), "Wind-up", aktivering av Gliaceller samt aktivering av smärtfaciliterande bansysstem (3, 4). LTP innebär en förstärkning av signalöverföring då Glutamat binder till flera receptorer på det sekundära neuronet (4). Disinhibition innebär en störning i de descenderande smärthämmande bansystemen (4). "Wind-up"-mekanismer beskrivs som en ökad, oproportionerlig och kvarstående aktivering av det sekundära neuronet vid upprepat stimulering. Aktivering av intilliggande neuron gör att smärtan kan spridas även utanför det ursprungliga smärtområdet och vidmakthållas. Alla dessa fenomen bidrar till en centralt stört smärtmodulering och en ökad smärtupplevelse. Vanligtvis upphör sensitiseringen när smärtstimulit upphör, men i vissa fall fortsätter den ökade retbarheten och ett långvarigt irreversibelt smärttillstånd kvarstår (2). Orsaken till varför central sensitisering kvarstår är ännu oklart, men enligt Norrbrink och Lundeberg (4) visar studier att “riskfaktorer för att utveckla central sensitisering är kvinnligt kön, genetisk predisposition, trauman tidigt i livet och/eller sinnesnedstämning/depression, ångest/rädslor, katastroftänkande, låga smärttrösklar samt problem med sömnen” (4).

   

  Källor

  1. Woolf CJ. Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity. Nature. 1983 dec 15-21;306(5944):686-8.

  2. Lidbeck J. Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta. Läkartidningen. 2016;113:D4YA. URL: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2016/10/Central-sensitisering-bakom-svarbehandlad-specifik-smarta/

  3. Borg J, Borg K, Gerdle B, Stibrant Sunnerhagen K, redaktörer. Rehabiliteringsmedicin - Teori och praktik. 1:1. Lund: Studentlitteratur AB; 2015.

  4. Norrbrink C, Lundeberg T Redaktörer. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Uppl 2:5. Lund: Studentlitteratur AB; 2014.  

  Bildkälla: http://www.lakartidningen.se/Editori...]/wD4YA_02.jpg

   

  Intressanta länkar:

  Hur man förklarar störd smärtmudulering för en patient: http://www.norrbotten.se/upload/IB/pv/arvvc/Sm%C3%A4rtprojektgruppen/skiss1.pdf

   

  Förklaring av central sensitiseringssyndrom på engelska, några faktorer som förstärker och tillstånd som kan kopplas till central sensitisering:

  Get Adobe Flash player

  Källa: https://www.youtube.com/watch?v=BrMb656yJd4

  Personlig berättelse om att leva med central sensitieringssyndrom på engelska:

   

  Get Adobe Flash player

  Källa: https://www.youtube.com/watch?v=g7t_xtehDJk

  Tips till anamnes för att undersöka förekomst av central sensitisering hos en patient:

  Källa: https://pbs.twimg.com/media/BqVacJgIIAAmNwK.jpg

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.