Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Allodyni

Allodyni

  Table of contents
  No headers

  Skrivet av Katarina Berggren

   

  Allodyni- ett kliniskt symptom som ger en generellt ökad smärtkänslighet(Kosek, 2014, Lundeberg & Norrbrink2014). Det vill säga när en normalt icke-smärtsam beröring upplevs som smärtsam(Kosek, 2014, Lundeberg & Norrbrink, 2014)).

  Allodyni är ett symptom vid perifera neuropatiska smärttillstånd men kan även förekomma vid nociception. Vid nociceptiva smärttillstånd kan allodyni ofta ses i samband med inflammation och vid långvariga smärttillstånd utan känd orsak, exempelvis fibromyalgi(Lampa, 2014, Lundeberg & Norrbrink, 2014).

  Smärtimpulser från periferin till ryggmärgens bakhorn förmedlas av neuron kallade nociceptorer, Aδ och C-fibrer. Eftersom de leder signalerna inåt från periferin till hjärnan kallas de för afferenta smärtfibrer. De primära nociceptiva afferenterna-nociceptorerna- är normalt högtröskliga. Detta innebär att de kräver starkt stimuli för att aktiveras(Lundeberg & Norrbrink,2014). Nociceptorernas retningströskel är dock ej konstant utan kan påverkas av den kemiska miljön runt dem samt av aktivitet hos de primära nociceptiva afferenterna(Kosek, 2014). Allodyni uppstår då retningströskeln för nociceptorerna har sänkts vilket beror på att sensitiserande ämnen, som är lokalt bildade, binder till nervändsluten på nociceptorerna. Exempel på sensitiserande substanser som binder till nociceptorernas nervsändslut är bland annat, prostaglandiner, cytokiner, bradykinin och serotonin(Lampa, 2014, Norrbrink & Lundeberg, 2014). Resultatet av detta blir att nociceptorerna numer har fått sänkt retningströskel och ändrat sina egenskaper, vilket leder till en ökad känslighet för kemiska, termiska och mekaniska stimuli(Lundeberg & Norrbrink, 2014).

  Vid inflammation sensitiseras polymodala nociceptorer vilket leder till att de aktiveras vid normalt icke-smärtsamma stimuli och dessutom får en ökad känslighet för inflammatoriska stimuli. Man ser även att ett ökat antal tysta nociceptorer aktiveras i samband med inflammation och allt detta leder till en perifer sensitisering med bl.a. symptomet allodyni som resultat(Lampa, 2014).

   

  Referenser

  Kosek, E. (2014). Artros och degenerativa ryggsjukdomar. Artros. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.17-44). Lund. Studentlitteratur.

  Kosek, E. (2014). Patofysiologiska mekanismer avseende smärta och inflammation. Smärtans fysiologi och reglering. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.203-224). Lund. Studentlitteratur.

  Lampa, J. (2014). Patofysiologiska mekanismer avseende smärta och inflammation. Inflammation och smärta. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.225-237). Lund. Studentlitteratur.

  Lampa, J. (2014). Reumatiska inflammatoriska sjukdomar. Reumatoid artrit. I Kosek, E., Lampa, J & Nisell, R(Red.), Smärta och Inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten(s.135-148). Lund. Studentlitteratur.

  Lundeberg, T., Norrbrink, C.(2014). Klassifikation av smärta. I Norrbrink, C & Lundeberg, T (Red.), Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv (s.51-78). Lund. Studentlitteratur

  Lundeberg, T., Norrbrink, C.(2014). Smärtans väg från periferin till hjärnan. I Norrbrink, C & Lundeberg, T (Red.), Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv (s.21-30). Lund. Studentlitteratur

  Lundeberg, T., Norrbrink, C.(2014). Akut och långvarig smärta. I Norrbrink, C & Lundeberg, T (Red.), Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv (s.79-94). Lund. Studentlitteratur

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.