Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs farmakologi MC 1071 > Förslag på läkemedelsgrupper > Opioider > Joakim Persson Opioider. > Opioider

Opioider

  Opioider

   

  Bakgrund

  Opium är ett extrakt som utvinns från vallmo (Papaver somniferum) och har använts i tusentals år i medicinska syften. Det användes till att uppnå eufori, smärtlindring och att förebygga diarré.

  Opioider är en grupp läkemedel som i första hand utformats för smärtlindring de delas in i svaga och starka opioder och syftar då till potensen av läkemedlet.Opioider kan även delas in analoga och syntetiska derivat, där analoga är nära besläktade med molekylstrukturen hos morfin och ofta utvunna ur densamma ex. diamorfin, kodein. Syntetiska derivat har en struktur som är obesläktad med morfinmolekylen ex. fentanyl, metadon. Definitionen av en opioid, oavsett om den är endogen eller syntetisk, syftar till en substans med morfinliknande effekter, som kan blockeras med en antagonist1,2.

  Sjukdomar och symtom

  Opioider använts i första hand för att behandla akut och kronisk smärta. Andra användningsområden är att lindra diarréer, hosta och avvänjning av opioidberoende 2,3.

  Farmakokinetik

  Orala opioider tas upp via mag-tarmslemhinnan och genomgår förstapassage metabolism där de konjugeras och majoriteten utsöndras via njurarna. Metaboliterna utsöndras även via gallan till tunntarmen där det hydrolyseras och kan återabsorberas via det enterohepatiska kretsloppet.

  Halveringstiden är vanligtvis mellan 3-6 timmar, men beroende på njurfunktion och leverfunktion så kan denna siffra stiga. Det är värt nämna att det finns opioider som har betydligt längre halveringstid ex metadon.

  Biotillgängligheten är låg på grund av förstapassage metabolismen och uppgår till ca 30-35% med undantag för metadon och kodein som har 90-100% respektive 70-80%1,2.

  Farmakodynamik

  Opiodreceptorerna tillhör gruppen G-proteinkopplade-receptorer. Dessa utövar sin effekt på jonkanaler och hindrar kalcium att flöda in och öppnar kaliumkanaler i cellmembranet så kalium kan flöda ut.  Detta medför en minskad retbarhet i cellmembranet genom att cellmembranet hyperpolariseras. Opiodreceptorerna utgörs av My, Kappa, Sigma och Delta-receptorer, dessa är lokaliserade framförallt i centrala och perifera nervsystemet (CSN och PNS). Den smärtlindrande effekten utgörs främst på de nociceptiva smärtupplevelserna. Sigmareceptorn räknas inte som en sann opiodreceptor men vissa opioder kan påverka denna receptor i interaktion med andra läkemedel1,2..

   

  Effekten av opioder på CNS och PNS är huvudsakligen följande;

  Smärtlindring, främst nociceptiv smärta. Känsla av eufori som minskar ångest och oro relaterat till smärtan. Sederande effekt, opioder påverkar my-receptorn som är en del av systemet som styr känsligheten för koldioxid i andningscentrum i hjärnan.  Hämmar hostreflexen, oklart vad mekanismen är.  Illamående och kräkning, sker på grund av påverkan av kemoreceptorer i medulla oblongata i area postrema. Mios (små pupiller) My och Kappa-receptorer stimulerar kranialnerv III (oculomotorius) vilket bidrar till att pupillen drar ihop sig. Gastrointestinalt så ger opioder en ökad tonus av glattmuskulatur och minskar tarmperistaltiken. Det finns även viss effekt på glattmuskulaturen i urinvägar och gallblåsa vilket kan medföra smärta och urinretention. Nedsatt urinproduktion orsakas av ökad frisättning av hormonet ADH. Hypotension på grund av kärldilatation vilket sker då opioder kan trigga histamin frisläpp, vilket också kan ge klåda och urtikaria samt bronkokonstriktion1,24

   

  Toleransutveckling för opioder börjar redan första dygnet, toleransen innefattar majoriteten av opiodeffekterna men påverkar förstoppning och mios i mindre utsträckning än smärtlindring, illamående och andningsdepression. Detta kan vara förklaring till att personer med missbruk klarar av mycket stora doser utan någon andningspåverkan. Psykiskt beroende kan utvecklas och uppstår ofta vid ett abrupt avslut av medicinering efter så tidigt som några dagar. Abstinenssymtomen innefattar ökad irritabilitet, viktnedgång, kroppsskakningar, diarréer. Dessa symtom minskar efter några dagar men en del av symtomen kan hålla i sig i veckor och månader.2

   

  Opioider är antingen en agonist eller en partiell agonist vilket medför hög affinitet och en hög efficacy. Det finns ett brett spektra av potens inom gruppen opioider där morfin har en lägre potens än till exempel fentanyl. För att hämma opioders verkan så kan en kompetitiv antagonist användas, t.ex. naloxon och tävlar om platsen på samtliga tre sanna opioidreceptorerna. Naloxon har en snabb metabolism i livern och effekten vara endast 2-4 timmar. Vilket medför att försiktigheter bör tas i och med att metabolismen för andra opioder kan var betydligt längre. Vilket kan leda till att den effekt som hävs återkommer 2

  Biverkningar och interaktioner

  Biverkningarna innefattar illamående, kräkning, förstoppning, urtikaria, eufori, dysfori, andningsdepression, mios.

  Opioider i samband med andra läkemedel kan ge ökade biverkningar. Då samtliga opioder har ett smalt terapeutiskt fönster så kan interaktioner medföra stora förändringar i effekt. Läkemedel som är kramptröskelsänkande och sedativa samt alkohol medför ökade risker för exempelvis andningsdepression1,2,5.

  Beredningsformer

  Administrationsvägar inkluderar subkutant, intravenöst, intratekalt, epiduralt, intramuskulärt, transdermalt, per os, sublingualt, peranalt och intranasalt 1,2,5,6.

  Pediatrisk, geriatriska och obstetriska hänsynstagande.

  I och med ökad ålder minskar eliminationskapaciteten för opioder, dessutom har äldre en högre andel fettvävnad, därför skall doser hos äldre ställas in med försiktighet.

  Gravida bör inte få opioder i samband med förlossning då opioder överförs via placentan till barnet, som då kan få en förlängd andningsdepression då lever och njurar inte har full eliminationskapacitet än. Opioider passerar även till bröstmjölk, därav bör det undvikas vid amning. Vid administrering av opioder till barn sker detta baserat på vägd vikt, risk för förstoppning och andningsdepression skall beaktas1,2,7.

   

  Referenser

   


  1.         Simonsen, T., Aarbkke, J. & Hasselström, J. Illustrerad Farmakologi 2, Sjukdomar och behandling. 89–95 (Elanders, 2006).

   

  2.         Rang, H. P., Dale, M. M., Ritter, J. M. & Flower, R. J. RANG AND DALE’S Pharmacology. 596–607 (Churchill Livingstone Elsevier, 2007).

   

  3.         Dahan, A., Overdyk, F., Smith, T., Aarts, L. & Niesters, M. Pharmacovigilance: a review of opioid-induced respiratory depression in chronic pain patients. Pain Physician 16, E85–94 (2013).

   

  4.         Poulsen, J. L. et al. The Impact of Opioid Treatment on Regional Gastrointestinal Transit. J Neurogastroenterol Motil (2016).

   

  5.         Info från läkemedelsverket 1:2002,. Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. (2016) Läkemedelsverket.se (Hämtad 2016-03-05 19:15)

   

  6.         Stevens & Ghazi. Routes of opioid analgesic therapy in the management of cancer pain. Cancer Control J Moffitt Cancer Cent 7, 132–41 (2000).

   

  7.         Smärtbehandlningsenheten för barn, RIKTLINJER FÖR SMÄRTBEHANDLING VID ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS. (2006) rev 2015 www.karolinska.se (Hämtad 2016-03-06 20:35)

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Intressant fakta kring Opioider. Du skriver "andra användningsområden är bland annat avvänjning av opioidberoende" hade vart spännande att läsa hur detta går till? Sedan undrar jag också om man testar andra former av läkemedel innan man sätter in opioider som smärtlindring?
  Posted 19:46, 14 Mar 2016
  Bra och lättläst text. Välstrukturerat. Hade varit intressant att också läsa om läkemedel som tillhör gruppen har utvecklats något över tid och om det finns forskning som försöker hitta nya läkemedel för att lindra samma typer av smärta, men som har mindre biverkningar.
  Posted 20:44, 14 Mar 2016
  bra arbete med bra och lättläst info om hur och var läkemedlet fungerar.
  I bakgrunden skriver du att opioider delas in i analoga och syntetiska derivata. Är det inte Opiumalkaloider och syntetiska opioider?
  Du skriver även andra indelningar under bakgrunden. Skulle den inte kunna göras lite mer lättförstålig om indelningen gjordes strukturerad? edited 01:30, 15 Mar 2016
  Posted 01:12, 15 Mar 2016
  Angående Opiumalkaloider och syntetiska opioider, Jag valde att inte använda mig av den betäckning då Opiumalkaloider även infattar läkemedel som inte ingår under definitionen utav en opioid. exempelvis pappaverin. Den källa jag hämta informationen ifrån delar upp det i huvudgrupperna Analoga och syntetiska, jag upplevde att det blev lätt att förstå och att det inte skulle tillföra mer i förståelsen utav opioider funktion.
  Jag håller med om att jag kan förtydliga indelningarna i bakgrunden dock.


  Angående: Smärtlindring innan användning av opioider så finns det ett bedömnings hjälpmedel som heter smärttrappan, där andra analgetika sätts in innan opioider, i fallet akutsmärta så är en bedömning utav smärtans typ nödvändig exempelvis svara njurstenssmärta bättre på Diklofenak än morfin preparat. Paracetamol är grundsmärtlindringen alla smärttyper. har aktivt valt bort andra smärtlindrande preparat för hålla fokus på opioider.

  När det kommer till avvänjning av opioider så handlar det om att påverka samma receptorer men att cellsvaret blir så stort att abstinens inte uppstår samtidigt som de "njutbara" effekterna uteblir. menar du att jag skulle utvecklat det mer i texten?
  Posted 08:34, 16 Mar 2016
  Bra uppdelning och lättförståeligt. Ett tillägg kan vara intag av opioider under havandeskap.Opioider kan ges under havandeskap dock ska betydande återhållsamhet tillämpas speciellt under den senare delen av graviditeten. ( hämtad från http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-langvarig-smarta/). Det hade också varit intressant att ta med varför äldre bör behandlas med försiktighet när det gäller detta läkemedel. Att det kan ge biverkningar som förvirring och yrsel som en del äldre kan lida av samt förstoppning. Också intressant att se exempel på vad som är svaga eller starka opioider.
  Posted 03:03, 17 Mar 2016
  Bra arbete! I samband med fysisk träning fristätts kroppsegna opioider med påverkan på nociceptiva signaler och upplevelse av träningsrelaterad eufori. Då farmaka intas(opioider) kan de konkurera ut kroppsegen träningsrelaterad effekt och påverka riktade konsekvenser av fysisk träning negativt. Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (Red.) (2014). Om smärta: -ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
  Posted 09:37, 18 Mar 2016
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.