Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs farmakologi MC 1071 > Förslag på läkemedelsgrupper > Inotropa läkemedel (Therése)

Inotropa läkemedel (Therése)

  Positivt inotropa läkemedel                                                                                                                                     

  Definition
  Inotrop effekt innebär den effekt ett läkemedel ger på hjärtats kontraktionskraft. För att öka hjärtats slagkraft genom en kraftigare sammandragning, används läkemedel med en positiv inotrop effekt. För att få en motsatt effekt genom att minska slagkraften används läkemedel med negativ inotrop effekt (Nationalencyklopedin, 2016; Berry & McKenzie, 2010, januari).

   

  Introduktion
  Cirkulationen är ett system med höga krav på sig vad gäller anpassningsbarhet beroende på vilka påfrestningar en individ utsätts för.  Enligt en artikel i Clinical Pharmacist beskriver Berry & McKenzie (2010, januari) att vid sjukdomstillstånd kan det infinna sig ett för lågt flöde i kroppens distala delar med åtföljande låg syretillförsel, vilket kan bero att hjärtminutvolymen är för låg i förhållande till vad kroppen behöver. Det kan uppstå vid exempelvis kardiogen chock efter en hjärtinfarkt och akut dekompenserad hjärtvikt. Att använda läkemedel med inotrop effekt är indikerat när det föreligger en för låg hjärtminutvolym, vilket innebär att blodförsörjningen är otillräcklig mot vad kroppen behöver (Berry & McKenzie, 2010, januari). 

   

  Hur hjärtat fungerar
  Sinusknutan är hjärtats pacemaker som producerar impulser (aktionspotentialer) vilket leder till hjärtats kontraktioner, men även det autonoma nervsystemet och adrenalin påverkar impulsernas frekvens. Det autonoma nervsystemet indelas i två undergrupper med motsatt verkan; det sympatiska nervsystemet som aktiveras under krissituationer, och det parasympatiska nervsystemet som aktiveras i vila (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006; Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004).

   

  Under normala förhållanden när det skickas aktionspotentialer i hjärtmuskelcellerna strömmar det in extracellulärt positivt kalcium in i dem, vilket i sin tur frisätter en större mängd kalcium från det sarkoplasmatiska retiklet för att ge en kontraktion.  Om det sker en sympatisk påverkan, antingen endogent eller via läkemedel, strömmar det in ännu mer kalciumjoner in i hjärtmuskelcellerna. Därmed frisätter det i sin tur ännu större mängd kalcium via sarkoplasmatiska retiklet, vilket ger en ökad kontraktilitet, en ökad inotrop effekt (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006).

   

  Målcellerna för både parasympatiska och det sympatiska nervsystem är hjärtat, glatt muskulatur och körtelceller, vilka alfa- och betareceptorer finns knutna till. Dessa receptorer verkar adrenalin och noradrenalin på. För reglering av funktionerna i hjärta och perifera kärl är det sympatiska nervsystemet extra viktigt. Genom att antingen använda blockerare, adrenorceptorblockerare, kan man minska kontraktiliteten. Eller så använder man stimulerare, sympatomimetika (läkemedel som efterliknar effekterna av adrenalin och noradrenalin), för att öka kontraktiliteten (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004).

   

  Receptorer

  Signalöverföring i det parasympatiska nervsystemet sker med hjälp av acetylkolin både pre- och postganglionärt. I det sympatiska sker denna transmission preganglionärt med acetylkolin och postganglionärt med hjälp av noradrenalin. Adrenalin och noradrenalin verkar på samma receptorer, vilka kallas adrenerga receptorer (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004).

   

  Majoriteten av α-adrenerga receptorer är knutna till hjärtat, stora artärer och mindre blodkärl. β-1-adrenerga receptorer finns i hjärtat och i muskulatur i små artärer. β-2-adrenerga receptorer finns främst i uterus och luftvägarnas bronkialmuskulatur, men även i artärer i skelettmuskulatur, hjärta, blodkärl (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004; Internetmedicin, 2015).

   

  α-1- receptorer, β-1-receptorer och β-2- receptorer är postsynaptisk lokaliserade, medan α-2- receptorer är presynaptiskt lokaliserade. α-1- stimulering leder till kontraktion av muskulatur som har dessa receptorer, medan en blockering medför en relaxation. Stimulerar vi α-2- receptorer så hämmas frisättningen av noradrenalin eftersom kalciuminflödet i den presynaptiska delen minskar, vilket leder till att mindre noradrenalin frisätts till synapsspringan. När β-1-receptorer blir stimulerade leder det till en ökad aktivitet i effektorcellen samt en kontraktion av glatt muskulatur. β-2- stimulering leder till dilatation av glatt muskulatur, t.ex. i luftvägarna och därför använder man dessa slags stimulerare vid t.ex. astma (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004).

   

  Inotropa läkemedel

  De mest vanliga inotropa läkemedlen är katekolaminer, såsom adrenalin, noradrenalin, dobutamin och isoprenalin.  De finns under ATC-koden C01CA, adrenerga och dopaminerga medel (FASS, 2015). Här nedan presenteras ett läkemedel med positiv inotrop effekt. 

   

  Dobutamin

  Tillhör adrenerga och dopaminerga medel (FASS, 2015).

   

  Sjukdomar som behandlas
  Dekompenserad hjärtsvikt beroende på nedsatt kontraktilitet, kardiogen chock, septisk chock bland flera. Är indicerad för alla nyfödda upp till 18 år som är i behov av inotropt stöd med nedsatt hjärtminutvolym med hypoperfusion till följd av olika tillstånd så som kardiomyopati, hjärtkirurgi, septisk chock osv(FASS, 2015).

   

  Farmakodynamik
  Affinitet enligt följande β-1>β-2>α (Internetmedicin, 2015). Positiva inotropa effekten fås genom agonistisk effekt på hjärtats β-1-receptorer, samt även på hjärtats α-1-receptorer. Denna effekt som fås leder till ökad kontraktilitet, ökad hjärtminut- och slagvolym.  Även på perifera β-2-receptorer ses en agonistisk effekt, samt på α-2-receptorer fast i en mindre omfattning. Det uppstår positiva kronotropa effekter (ökad hjärtfrekvens) och effekt på det perifera kärlsystemet. Hjärtminutvolymen ökar främst på grund av en ökad slagvolym. Det är först vid högre doser som man sett att hjärtfrekvensen har ökat. Läkemedlet har en direkt verkan (FASS, 2015).

  Farmakokinetik

  Eftersom det går direkt in i blodbanan finns ingen absorptionsfas. Effekt nås efter 1-2 minuters infution, steady state-plasmanivåerna nås kring 10-12minuter. Halveringstiden är 2-3 minuter. Distributionsvolymen är 0,2l/kg, plasmaclearence är oberoende av hjärtminutvolymen är upp emot 2,4l/min/m^2. Metaboliseras i lever och i vävnaden till stört del till konjugerade glukuronider och inaktivt 3-O-metyldobutamin. Utsöndringen av metaboliter sker främst via urinen (FASS, 2015).

   

  Biverkningar och interaktioner

  Ex. Interaktion: Betablockerare som administreras samtidigt kan reducera den sympatomimetiska effekten via en kompetitiv receptorhämning (FASS, 2015).

  Ex. Biverkning: En ökning av hjärtfrekvenen med 30 eller fler slag per minut (FASS, 2015).

  Överskrider en kontinuerlig använding 72 timmar finns det en risk att takyfylaxi utvecklas, vilket gör att dosen måste höjas (FASS, 2015).

   

  Administreringssätt:

  Som infusion på grund av sin korta halveringstid (FASS, 2015).

   

  Beaktande till barn och äldre:

  Den minsta effektiva dosen är högre för barn än för vuxna, men dock klarar barn en lägre högstdos än vad vuxna gör, vilket innebär att de har ett snävare terapeutiskt fönster (FASS, 2015).

  Den hemodynamiska responsen är annorlunda i jämförelse med vuxna (FASS, 2015).

  Försiktighet bör vidtagas vid dobutaminebehandling av personer med hjärtsvikt (FASS, 2015). Personer som utvecklat hjärtsvikt är oftast äldre, men sjukdomen kan dock förkomma i alla åldrar (1177, 2016)

   

  Mortalitet

  Belletti et al. (2015) menar på att behandling med inotropa läkemedel/vasoaktiva läkemedel ger en minskad mortalitet. Att inotropa läkemedel ökar överlevnaden för kritiskt sjuka patienter bekräftas av Bangash et al. (2012). Däremot upplever de att det vetenskapliga underlaget vara tunt, och därför bör man eftersträva att ge lägsta effektiva dos tills vidare.

   

   

  Referenser

  Bangash MN1Kong MLPearse RM. (2012). Use of inotropes and vasopressor agents in critically ill patients. British Journal of Pharmacology. 2012 Apr;165(7):2015-33. doi: 10.1111/j.1476-5381.2011.01588.x.
   

  Belletti ACastro MLSilvetti SGreco TBiondi-Zoccai GPasin L, Zangrillo ALandoni G. (2015). The Effect of inotropes and vasopressors on mortality: a meta-analysis of randomized clinical trials. British Journal of Anaesthesia. 2015 Nov;115(5):656-75. doi: 10.1093/bja/aev284.

   

  Berry, W., McKenzie, C. (2010, Januari).  Use of inotropes in critical care. Clinical Pharmacist, Vol 2p395 | URI: 11049283, Hämtad 2016-03-08 från,http://www.pharmaceutical-journal.com/learning/learning-article/use-of-inotropes-in-critical-care/11049283.article

   

  FASS. (2015). Dobutamin Hamelin. Hämtad 2016-03-10, från http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20050413000016

   

  Internetmedicin (2015). Vasoaktiva läkemedel – lathund. Hämtad 2016-03-09, från http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1183

   

  Nationalencyklopedin. (2016). Inotrop effekt. Hämtad 2016-03-08, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encykl...inotrop-effekt 

   

  Sand, O., Sjaastad, Ö.V., Haug, E., Bjålie, J.G. (2006). Människokroppen: Fysiologi ochanatomi (s. 106, 280-284). Osla: Gylendal Akademisk.

   

  Simonsen,T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (2004) Illustrerad farmakologi 2: Sjukdomar och behandling (s. 21-25). Stockholm: Natur och kultur.

   

  1177 Vårdguiden. (2016). Hjärtsvikt. Hämtad 2016-03-24, från http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakt...ikt/#section-6 

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Jag tycker ditt arbete överlag är bra. Det är lätt att läsa och lätt att förstå textens innebörd. Jag gillar att du har beskrivit hjärtats funktion, det underlättar förståelsen av läkemedlets verkan och funktion.

  Du är konsekvent i ditt sätt att referera i texten och de källor du använder dig av känns relevanta. Genom att använda dig av tex läkemedelsboken (www.lakemedelsboken.se) skulle du säkert kunna stärka de delar där du refererat till FASS. Genom att använda flera källor till samma text ökar man trovärdigheten i det man har skrivit (vilket du har gjort på några ställen).

  För att göra ditt arbete ännu bättre hade jag gärna sett att du använt en vetenskaplig artikel till som beskriver någon form av forskning inom ämnet, gärna lite nyare från tex 2012-2016 om det finns. Ett tips är att gå in på tex Pubmed där man kan söka artiklar som är vetenskapligt granskade (peer reviewed), då vet man med säkerhet att de är godkända. Där kan man klicka i att de ska vara från tex 2015 och i fulltext så man kan kika på hela artikeln. Adress: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

  Jag hade också velat veta mer om hur läkemedlen påverkar äldre människor, om det finns något man bör ta hänsyn till som förskrivare.
  Posted 23:50, 18 Mar 2016
  Det stämmer ju att sympatikus aktiveras under krisreaktioner. Men det är ju egentligen hela tiden aktivt precis som parasympatikus. Grundfrekvensen i sinusknutan är ju exempelvis högre än vad vi normalt sätt går runt med men tack vare parasympatikus så hålls det nere.

  Intressant med beskrivning på receptornivå.

  Jag skulle vilja se en utveckling av hur läkemedlet verkar och vad för problem som kan uppstå. Varför ger vi inte inotropi till alla med hjärtsvikt livslångt exempelvis? Vilka konsekvenser skulle det ge?
  Posted 03:57, 20 Mar 2016
  En väldigt allvarlig biverkning vid användandet av Inotropa läkemedel vid hjärtsvikt är den ökade risken för arytmier och vilket ger ökad dödligheten vid längre tids användning.Jag hade gärna sett mer information om biverkningar och hur kroppen påverkas under längre sikt vid användning av detta läkemedel, Hur ser forskningen ut ? Jag ä också intresserad av att veta hur detta läkemedel påverkar äldre och vilka risker som finns. och hur fungerar det i samband med pacemaker ?
  Posted 02:24, 22 Mar 2016
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.