Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs farmakologi MC 1071 > Förslag på läkemedelsgrupper > Betablockerare av Liselotte Angel Robinson

Betablockerare av Liselotte Angel Robinson

  Här kommer Liselotte Angel Robinson att skriva om  Betablockerare.

   

  β-blockerare

   

  Av Liselotte Angel Robinson 2016-03-07.

  Medicinsk baskurs-Farmakologi ( MC1071).

   

  1.Historik kring Betablockerare.

  Vetenskapsmannen Sir James W. Black uppfann redan 1962 ett ämne som kunde sänka blodtrycket och för detta fick han Nobelpriset 1988. Han letade efter en antagonist för att stoppa adrenalinets påverkan på hjärtat och i denna process lyckades han till sist få fram en betablockerare (1). Den första kliniskt användbara adrenerga betareceptorantagonisten var Propranolol (2). 1966 lanserades det första betablockerande läkemedlet. Det var Inderal från ICI Pharmaceutical. 1975 kom den första selektiva betablockeraren Seloken (3).

   

  2.Vad gör en betablockerare ?

  Betablockerare blockerar receptorer i artärer och hjärta så att stresshormoner som noradrenalin och adrenalin får reducerad verkan. Detta förhindrar att hjärtats slagvolym och slagfrekvens ökas av det sympatiska nervsystemet. När både slagvolymen och hjärtfrekvensen sänks så sänks även blodtrycket (3 ). Betablockerare dämpar centralnervös stimulering av artärer och hjärta samt dämpar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Beta-1-receptorerna dominerar i hjärtmuskulatur och i muskulatur i små artärer. Blockering av Beta-1-receptorer innebär en reducerad frekvens, ledningsförmåga och hastighet av hjärtats arbete och metabolism. Beta-2-receptorer finns främst i uterus och bronkialmuskulaturen. De finns även i artärer i skelettmuskulaturen(4).

  Det finns selektiva betablockerare som är anpassade för att främst påverka bara betareceptorerna i blodkärlen och hjärtat. Det finns icke-selektiva som också påverkar andningsvägarna. De verkar således både på beta-1 och beta-2-receptorer (3).

   

  3.Vilka sjukdomar behandlas med betablockerare ?

  Patienter som är diagnostiserade med takykardi ( snabb hjärtrytm ). Patienter med angina pectoris ( kranskärlssjukdom ) där hjärtat kräver mer syre än vad det får. Patienter med högt blodtryck, atrial fibrillation ( förmaksflimmer ) och hjärtinfarkt. När det gäller hjärtinfarkt används betablockerare både i behandling vid det akuta tillståndet samt senare i uppföljningen (11). De mindre vanligt förekommande är patienter med migrän och tremor ( skakningar ), överaktiv sköldkörtel, ångest och glaukom (4). Betablockerare har också visat sig fungerar bra vid hjärtsvikt speciellt när bakomliggande orsaken är ischemisk hjärtsjukdom (10). Effekten vid användning av betablockerare vid hjärtsvikt utövas via reduktion av den ökade neurohormonella och sympatiska aktivitet samt genom minskning av hjärtfrekvensen (12).

  När det gäller migrän och den profylaktiska effekten den har är det ännu inte känt vilken mekanism som ligger bakom. Många patienter får dock färre och lindrigare anfall när de behandlas med betablockerare.(4). När det gäller glaukom så används betablockerare i ögondroppar och får då ner trycket i ögat. Medicinen sänker produktionen av vätska i ögat (2).

   

  4.Farmakodynamik

  Farmakoterapeutisk grupp: Beta-receptorblockerare, selektiva.

  Det finns många olika läkemedelsmärken för behandling av dessa sjukdomar. En av dessa är Metoprolol. Den blockerar beta1-receptorerna i hjärtat. Metoprolol har endast en obetydlig membranstabiliserande effekt och substansen har inte någon agonisteffekt. Den minskar eller blockerar den stimulerande effekt som katekolaminer ( kemiskt ämne som kommer från aminosyran tyrosin och de vanligast förekommande är adrenalin och dopamin ), har på hjärtat. Metopropol minskar takyardi, ökad hjärtkontraktilitet och ökad hjärtoutput. Blodtrycket sänks också.

  Plasmakoncentrationen och effekten hos metoprololsuccinat depottabletter är jämnare under en given 24-timmarsperiod än om man intar konventionella tablettformer av beta1-selektiva betablockerare. Med depottabletter är skadliga effekter som förknippas med koncentrationstoppar ( t ex. svaghet i armar och ben och bradykardi ) minimal.

  Patienter med obstruktiv lungsjukdom kan samtidigt som metoprolol behandlas med en beta2-agonist. Detta på grund av att det är kontraindicerat med betablockerare och beta2 receptorerna behöver stimuleras för att utvidga bronkialmuskulaturen(5,9).

  När det gäller barn mellan 6-16 år har en studie på 144 barn med primär essentiell hypotoni visat att behandling med metoprololsuccinat sänkt både det systoliska och diastoliska blodtrycket (5).

   

  5.Farmakokinetik

  När det gäller läkemedlet Metoprolol så absorberas det fullständigt efter en oral administrering. Den har en omfattande förstapassage-metabolism som ger en biotillgänglighet av en oral engångsdos på ca 50%. Biotillgängligheten för depottabletter är ca 20-30% lägre än för konventionella tabletter. Detta har ingen klinisk signifikant effekt då pulsen blir detsamma som användning av konventionella tabletter. Bara ca 5-10% av metoprolol är bundet till plasmaproteiner (5).

  Allmänt för betablockerare är att även om absorptionen är god så kan fettlösligheten ge varierande biologiska tillgänglighet hos olika människor. Detta beror på att det finns en individuellt varierande metabol kapacitet (2). De som är mer fettlösliga kan passera blod-hjärn barriären lättare än de som är mindre fettlösliga. Dessa mer fettlösliga gör att koncentrationen av läkemedlet blir högre i det centrala nervsystemet och kan ge biverkningar som hallucination och mardrömmar (4).

  Varje depottabletter innehåller ett stort antal depotkorn med metoprololsuccinat. Dessa korn är överdragna med en polymerfilm som kontrollerar metoprololets frisläppningshastighet. Tabletten löses snabbt upp och sprids i magtarmkanalen. Dessa deoptkorn avger metoprolol i jämn takt under en period på 20 timmar.. Metaboliseringen av metoprolol sker i levern genom oxidering. Främst metaboliseras den av leverenzymet CYP2D6. Mer än 95% av en oral dos utsöndras i urinen. Elimineringshalveringstiden i plasm är i genomsnitt 3,5 timmar. Total clearance är ca. 1 l/min. 

  Parenteral administrering är endast avsedd för akut-och sjukhusvård. Läkemedel som används intravenöst är Metoprolol Abcur. Lösningen ska injiceras långsamt och under övervakning av EKG.och blodtrycksövervakning (13).

  Farmakokinetiken för äldre skiljer sig inte signifikant från den som är yngre. Dock bör beaktning ske för de äldre när det gäller nedsatt njurfunktion. Det gäller även den förändrade fördelningen av fett och vatten i kroppen samt minskad mängd plasmaproteiner som kan medföra förändrade farmakokinetiska betingelser. Läkemedel med blodtryckssänkande effekt kan medföra en rad oönskade effekter som dålig genomblödning av hjärnan som då kan ge förvirring, oro och yrsel.(6).

  För patienter i åldern 6-17 år liknar den farmakokinetik som beskrivits för vuxna. Synbar oral clearance ökade linjärt med kroppsvikt(5). Viktigt när det gäller barn och biverkningar av mediciner är att det är lätt att att tro att biverkningar beror på annat än just medicinen. Det kan vara slöhet, ökat sömnbehov, nedsatt matlust mm (6).

  När det gäller patienter med levercirros kan biotillgängligheten för metoprolol öka och total clearance minska (5).

   

  6.Biverkningar

  De mest vanliga biverkningarna av betablockerare är kalla fötter och händer. Diarré , trötthet, illamående och bradykardi.

  Mindre vanliga biverkningar är sömnrubbningar, mardrömmar och erektionsstörningar.

  Överdoseringar kan leda till allvarlig hypotoni, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, bronkospasm, koma, kramper, dödsfall med mera (5).

   

  7.Interaktioner som leder till effekter på andra läkemedel

  Den blodtryckssänkande effekten av adrenerga alfablockerare kan förstärkas av betablockerare. När det gäller antidiabetiska läkemedel kan betablockerare påverka det normala hemodynamiska svaret på hypoglykemi och ge blodtrycksökning med svår bradykardi. När det gäller patienter som använder insulin kan behandling med betablockerare vara förenad med förlängd eller ökad hypoglykemi. Administrering av betablockerare samtidigt som ergotalkaloider kan förstärka den kärlkontraherande effekten av ergotalkaloider. När det gäller alkohol och intag i samband med metopropol så kan alkoholhalten i blodet blir högre och sjunka långsammare (5).

   

  8.Graviditet och amning

  Då betablockerare minskar genomblödningen i placenta kan detta orsaka prematur förlossning och fosterdöd. Betablockerare har orsakat utdragen förlossning och bradykardi hos foster och nyfödd. Finns även rapporter om hypotension och hypoglykemi. Lägsta dos av betablockerare ska användas under en graviditet och 48-72 timmar innan förlossningen ska behandlingen avbrytas. Om detta inte är möjligt bör det nyfödda barnet övervakas under 48-72 timmar. När det gäller amning är koncentrationen av läkemedlet i bröstmjölken ungefär tre gånger den som funnits i moderns plasma. Även om det verkar som riskerna på det ammande barnet är låga vid en terapeutisk dos bör försiktighet vidtagas och det ammande barnet observeras noga (5).

   

  9.Betablockerares vara eller inte vara

  Enligt en artikel från 2005 förespråkar författarna, baserade på flera studier, att betablockerare inte ska vara första valet för okomplicerad hypertension. De är mindre effektiva än andra tillgängliga mediciner. Genom meta-analys jämfördes betablockerare Atenolol med andra läkemedel mot hypertension. Studierna visade att risken för stroke var 16% högre med användning av betablockerare än andra hypertoni läkemedel så som kalciumblockerare Amlodipin och ACE-hämmare Captropil. Där placebo använts eller ingen behandling alls minskade risken för stroke med 19% (7).

  I en artikel publicerad i American Journal of Cardiology skriver författarna att flera meta analyser visar att de vanliga betablockerarna inte har någon mer effekt på stroke än behandling utan läkemedel. Däremot finns det nyare betablockerare som nebivolol och carvedilol som visat bättre resultat på bland annat vasodilatering (8).

   

  Referenser

  1. Sir James W Black. Youtube uppladdad 2011-07-05, Vetenskap och teknik

   Hämtad 2016-03-08

   www.youtube.com/watch?v=o-ci2tMLTKg

  2. Beta blockers: Types, side effects, interactions. Christian Nordqvist, 2015-07-27.

   Hämtad 2016-03-08

   http://www.medicalnewstoday.com/articles/173068.php

  3. Betablockerare lugnar hjärtat. Hjärt -och lungfonden artikel från 2015-09-08.

      Hämtad 2016-03-05

      https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Milstolpar-inom- forskningen/Betablockerare/

  4. Simonsen,T.,Aarbakke, J., & Hasselström,J.(2004). Illustrerad farmakologi 2. Stockholm:Natur och Kultur.

  5. FASS-Allmänhet. Metoprolol Sandoz

      Hämtad 2016-03-08

      http://www.fass.se/LIF/product?userT...20041011000010    

  6. Simonsen, T., & Aarbakke,J (2011). Illustrerad Farmakologi 1. Stockholm:Natur och Kultur.

  7. Medical link 3W AB, Informationstjänst från hälso-och sjukvården.

      Artikel skriven av Lars H Lindholm, Bo Carlberg och Ola Samuelsson. Publicerad online i thelancet.com 2005-10-18.

      Hämtad 2016-03-08

       http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=2256

  8. Why beta-blockers should not be used as a first choice in uncomplicated hypertension.

      Artikel skriven av Alberto Ranieri De Catarina, Antonio Maria Leone, Institute of cardiology, Rom Italy. Publicerad 2010-05-15.

      Hämtad 2016-03-08.

      Http://www.ajconline.org/article/S00...078-0/abstract 

  9.FASS

       Hämtad 2016-03-19

       http://www.fass.se/LIF/product?7&use...0297&docType=3).

  10. Läkemedelsvärlden.

        Hämtad 2016-03-22.

        http://www.lakemedelsvarlden.se/syst...svikt_2.11.pdf

  11. Internetmedicin

        Hämtad 2016-03-22

        http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1085

  12. Läkemedelsboken.

        Hämtad 2016-03-22

        http://www.lakemedelsboken.se/kapite...hjartsvikt.htm

  13. FASS

       Hämtad 2016-03-22

       http://www.fass.se/LIF/product?userT...20120331000099

   

   

     

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Bra och intressant arbete med en klar röd tråd rakt igenom. Men jag tycker att din förklaring på hur beta blockerar verkar skulle kunna omskrivas lite. Du skriver ”Detta gör att hjärtat arbetar mer effektivt och lugnare”. Borde det inte stå något i stil med ”Vilket då förhindrar att hjärtats slagvolym och slagfrekvens ökas av det sympatiska nervsystemet”
  Posted 00:45, 15 Mar 2016
  Bra styckes indelning bra röd tråd, jag instämmer med föregående angående formuleringarna.w

  exempel: är Blockering av Beta-1-receptorer innebär en reducerad frekvens, ledningsförmåga och hastighet.
  Min fråga blir av vadå?

  En av författarna är professor Lars H. Lindholm, Umeå universitets sjukhus. Varför är detta viktigt? tillför hans namn och tittel något till trovärdigheten av källan?

  Långsamma hjärtslag menar du Bradykardi vilket menar en långsam frekvens?
  Posted 07:57, 16 Mar 2016
  Det blir en reducerad frekvens av hjärtats arbete och metabolism. Betablockerarna fastnar på beta adrenerga receptorer och blockerar receptorn från att stimuleras. I och med det så reduceras kraften och hastigheten av hjärtslagen.
  Långsamma hjärtslag är Bradykardi, om patienter redan lider av kraftig Bradykardi får patienten ej behandlas med betablockerare. Ej heller patienter med hypotension, sjuka sinus syndrom och okontrollerad hjärtsvikt.
  Jag tycker det är intressant att framhålla Lars H Lindholm för de som vill läsa mer om hans arbete då han förärats en förtjänstguldmedalj 2013. Jag tycker det är ytterst intressant när läkare vågar ifrågasätta ett läkemedels verkan. Att sticka ut mot läkemedelsbranschen är inte så lätt. Och han fick det väldigt hett om öronen. Jag kan lägga till denna information ifall ni tycker det verkar intressant.
  Inte för att det har med denna artikel att göra men i USA pågår en het debatt om vaccins vara eller icke vara. En del läkare som motsatt sig vaccin pga av svåra biverkningar har stött på många olika typer av problem ( vi kan bara anta det är från läkemedelsbranschen ).
  Jag ändrar till mer medicinsk beskrivande angående min text " Detta gör att hjärtat arbetar mer effektivt och lugnare".
  Posted 02:16, 17 Mar 2016
  Tydligt arbete som är välskrivet, enkelt att följa med! Extra kul tycker jag att det är så mycket informativt under farmakodynamik och farmakokinetik.

  Farmakodynamik- Det står att patienter med obstruktiva lungsjukdomar kan behandlas med beta 2-stimulerare, detta kanske man kort kan tillägga är pga av det är kontraindicerat med betablockare och att man vill stimulera beta2-receptorerna för att dilatera bronkialmuskulaturen (http://www.fass.se/LIF/product?7&userType=2&nplId=20010601000297&docType=3)

  Under betablockerares vara eller inte vara står de att de är mindre effektiva än andra läkemedel, något exempel skulle sitta fint så man får ett hum om vilka som det syftas på.
  Posted 22:48, 18 Mar 2016
  v16thelo. Tack för input. De läkemedel de använde var bl a Amlodpine som är en kalciumblockerare. De använde även Captropil som är en ACE-hämmare. edited 03:15, 19 Mar 2016
  Posted 03:06, 19 Mar 2016
  Det jag gärna hade sett mer av är hur läkemedlet är gynnsamt vid de olika tillstånden. Exempelvis vid angina pectoris, på vilka sätt förbättrar det patientens symptom? Sen kan det också vara intressant med lite kort information om utfall också. Det kan ju vara så att det inte ger några vinster gällande överlevnad vid vissa tillstånd utan endast symptomlindring.

  Sen kan det vara värt att ta upp att betablockad även ges intravenöst.

  Sen skriver du att den används vid hjärtinfarkt. I vilket skede? Kan det vara aktuellt i akutskedet i vissa fall? Eller är det bara sekundärprevention som gäller?

  Vidare tycker jag hjärtsvikt helt klart borde stå med under sjukdomar som betablockare används vid. Det är en väldigt stor patientgrupp och det ingår ofta i behandlingen.
  Posted 03:01, 20 Mar 2016
  Det är främst ACE-hämmare som ökar överlevnaden för de som har hjärtsvikt. Betablockerare används också och fungerar bäst om den bakomliggande orsaken till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom.(http://www.lakemedelsvarlden.se/system/files/KA%20Hj%C3%A4rtsvikt_2.11.pdf) Det tar mycket utrymme att förklara alla olika tillstånd hur detta läkemedel är gynnsamt. Vi skulle hålla oss till 2-3 A4 sidor.
  Vid en akut hjärtinfarkt utför man en antiischemisk behandling med betablockerare vilket minskar morbiditet och mortalitet Detta sker redan på sjukhuset därefter vid vidare behandling används betablockerare i slow- release beredning. (http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1085 ). edited 01:48, 22 Mar 2016
  Posted 01:47, 22 Mar 2016
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.