Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Styrketräning vid Multipel Skleros

Styrketräning vid Multipel Skleros

  Table of contents
  No headers

  Av: Katarina Hesselgren

   

  Introduktion

  Multipel Skleros (MS), som betyder många ärrhärdar är en neurodegenerativ och autoimmun sjukdom. Immunologiska processer angriper myelin i hjärna och ryggmärg och det bildas plack som slutligen övergår till ärrvävnad. När myelinet är angripet minskar nervledningshastigheten, och i vissa fall försvinner nervledningsförmågan helt (Fagius & Röhl, 2007). Detta kan leda till både motorisk och kognitiv dysfunktion, symtom i form av depression, en överväldigande trötthet och utmattning i form av fatigue och en påverkan på vardagliga aktiviteter (Motl m.fl., 2017).

  Sjukdomen debuter hos 85–90 procent i 20–40 års åldern och då oftast i form av så kallad relaps-remitting försämring, det vill säga skov. Efter ca 15 år övergår sjukdomen i 40–50 procent av fallen i progressivt sjukdomsförlopp, så kallad sekundärprogressiv MS. Den sekundärprogressiva MS-formen innebär en mer stadig sjukdomsförsämring.

  Behandling vid MS sker med bromsmediciner som hämmar inflammation och minskar antalet plack med upp till 60 procent (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). Dock kan dessa bromsmediciner endast användas vid skovvis fortlöpande MS, och den övriga behandlingen är symtomatisk utifrån de besvär som den drabbade uppvisar. För lindring av fatigue är den farmakologiska behandling bristfällig och i flertalet fall ej bättre än placebo(Fagius & Röhl, 2007).

  Där kommer fysisk aktivitet in i bilden, och ser man historiskt på MS och fysisk aktivitet så har det varit en behandlingsform som långt ifrån rekommenderades då man ansåg att det förvärrade symtomen i form av ökad svaghet, försämrad förflyttningsförmåga och ökade besvär av fatigue (Hayes, Gappmaier, & LaStayo, 2011). Idag vet vi att så inte är fallet. Fysisk aktivitet och träning är tvärtom en säker behandlingsform som rekommenderas i syfte att hantera symtom, återuppbygga eller underhålla funktion och optimera livskvalité hos personer med MS (Motl, McAuley, & Snook, 2005; Sharif m.fl., 2018).

  Fysiologiskt sker detta i form av neuroplasticitet som innebär att hjärnan är anpassningsbar och att det trots en skada fortfarande sker nybildning av synapser, och remyelinisering av demyeliniserade axoner (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). Jämte hjärnans förmåga att bygga upp skadade områden ses även en funktionell reorganisering som gör att de patofysiologiska förändringarna synliga på magnetkameraundersökning inte alltid överensstämmer med de kliniska symtomen den drabbade uppvisar (Zeller & Classen, 2014). Hjärnan kan med andra ord kompensera för de oreparerbara skador på nerver som ibland uppstår, så kallade lesioner.

  Trots all information om hälsofrämjande effekter visar studier av personer med MS i mindre mån är fysiskt aktiva jämfört med den friska normalbefolkningen (Motl m.fl., 2017). Minst aktiva är de med hög sjukdomsgrad (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016).

  Träning av aerob karaktär är den som studerats mest vid MS. Effekterna är bland annat förbättrad syreupptagningsförmåga, ökad muskelstyrka och uthållighet och minskad grad av fatigue. Effekterna av styrketräning ses framförallt i form av en ökad muskelkraft (Cruickshank, Reyes, & Ziman, 2015).

  De svenska rekommendationerna ser ut som följer:

  Aerob fysisk aktivitet

  Muskelstärkande fysisk aktivitet

  Intensitet

  Duration min./vecka

  Frekvens ggr/vecka

  Antal övningar

  Antal repetitioner

  Antal set

  Antal ggr/vecka

  Måttlig

  Minst 150

  3–7

  8–10

  8–15

  Minst 1

  2–3

  eller

   

  Hög

  Minst 75

  3–5

  Eller måttlig och hög intensitet kombinerat, minst 90 min./v (t.ex. 30 min. 3 ggr/v)

                                                                                                       (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016)

   

  Frågeställning

  För män och kvinnor med diagnosen Multipel Skleros, ger styrketräning jämfört med avsaknad av strukturerad fysisk träning en förbättrad effekt vid behandling av fatigue?

   

  P   Män och kvinnor med Multipel Skleros

  I    Styrketräning

  C   Avsaknad av strukturerad fysisk träning

  O   Fatigue mätt med Fatigue Severity Scale (FSS) eller Modified Fatigue Impact Scale (MFIS)

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

   

  Referenslista

  Cruickshank, T. M., Reyes, A. R., & Ziman, M. R. (2015). A systematic review and meta-analysis of strength training in individuals with multiple sclerosis or Parkinson disease. Medicine, 94(4), e411. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000411

  Fagius, J., & Röhl, A. (2007). Multipel skleros. Stockholm: Karolinska Institutet University Press.

  Hayes, H. A., Gappmaier, E., & LaStayo, P. C. (2011). Effects of high-intensity resistance training on strength, mobility, balance, and fatigue in individuals with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Journal of Neurologic Physical Therapy: JNPT, 35(1), 2–10. https://doi.org/10.1097/NPT.0b013e31820b5a9d

  Motl, R. W., McAuley, E., & Snook, E. M. (2005). Physical activity and multiple sclerosis: a meta-analysis. Multiple Sclerosis Journal, 11(4), 459–463. https://doi.org/10.1191/1352458505ms1188oa

  Motl, R. W., Sandroff, B. M., Kwakkel, G., Dalgas, U., Feinstein, A., Heesen, C., … Thompson, A. J. (2017). Exercise in patients with multiple sclerosis. The Lancet. Neurology, 16(10), 848–856. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30281-8

  Sharif, K., Watad, A., Bragazzi, N. L., Lichtbroun, M., Amital, H., & Shoenfeld, Y. (2018). Physical activity and autoimmune diseases: Get moving and manage the disease. Autoimmunity Reviews, 17(1), 53–72. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2017.11.010

  Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. (2016). FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling ([3.,  uppl.]). Stockholm: Läkartidningen förlag AB.

  Zeller, D., & Classen, J. (2014). Plasticity of the motor system in multiple sclerosis. Neuroscience, 283, 222–230. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2014.05.043

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.