Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Stryrketräning hos äldre med diabets typ II

Stryrketräning hos äldre med diabets typ II

  Table of contents
  No headers

  Styrketräningens effekt hos äldre personer med Diabetes typ II

   

  Population

  Män och kvinnor över 50 år

  Intervention

  Stryketräning, minst 2 ggr i veckan under minst 6 veckor

  Kontrollgrupp (Control)

  Jämfört med dem med samma diagnos i samma åldersgrupp som utför aerob träning

  Utfallsmått (Outcome)

  HbA1c

   

  Introduktion

  Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdommar där du har för hög nivå av socker i blodet, kroppen kan producera insulin men inte tillräkligt mycket för att ta hand om sockret i kroppen. Kroppen celler blir då mer känsliga för insulin. Typ 2 är den vanligaste formen och den snabbast växande sjukdomen över hela världen (3). Risken för att drabbas ökar ju äldre du blir, 10 % av befolkningen över 75 år har diabets typ 2 men även yngre personer drabbas. Kost och levnadsvanor är starkt kopplade till uppkomsten av sjukdomen (1).

  Idag behandlas Diabetes typ II med medicinering som sänker blodsockret, insulin, medicinering mot högt blodtryck och höga fetthalter, fetma kirurgi samt fysisk aktivitet och kostrekomendationer. Fysisk aktivitet ökar cellernas känslighet för insulin, men det finns olika former av fysisk akivitet och detta arbete görs för att förstå vilken form av fysisk aktivitet som är att föredra vid Diabets typ II hos personer över 65 år.

  Enligt Vårdgudien är detta rekomendationerna för fysisk aktivitet: "Det är bra ifall du hinner med tre promenader i veckan, men ju oftare du motionerar desto bättre. En promenad bör pågå i cirka 30 minuter. Det är även bra att aktivera fler muskelgrupper samtidigt, till exempel har stavgång bättre effekt än en promenad utan stavar.

  Alla rörelser i vardagen ger effekt. Det här är exempel på bra motion i vardagen:

  • Att dammsuga.
  • Att ta trapporna istället för hissen.
  • Att kliva av bussen eller tåget en hållplats tidigare och promenera istället" (2)

   

  Nyare studier visar dock på att styrketräning skulle kunna vara med effektivt för personer med Diabets typ II genom att bidra till ökad insulinkänslighet, förbättrat faste-p-glukos och minskad fett massa. Men dessa riktlinjer saknas helt från vårdgudiens hemsida.

  HbA1c bildas när hemoglobin reagerar med glukos, ju mer glukos man har i blodet desstu mer HbA1c skapas. Detta kan man mäta genom ett blodprov, provet visar på hur sockervärderna har varit de senaste 2 -3 måndaderna, därför kallas den ibland även för långtidssockerprov. Detta prov tas som blodprov och genomförs regelbundet hos patienter med diabetes och utläses i mmol/mol. Ett normalt prov för personer över 50 år ligger upp till 46mmol/mol. Har man över 48mmol/mol är risken stor att man har diabetes. (3) Tidigare har det mäts i procent och många studier har kvar den metoden.

   

  Frågeställning

  Är styrketräning att föredra framför aerob träning för äldre personer med diabetes typ II?

   

  Litteratursökning

  Litteratursökningen gjorder via PubMed på sökorden; Diabetes type 2 och Resistance training. Därefter sorterades resultaten efter Best Match/Relevance. Inklusionskriterierna var att studien skulle innehålla en jämförelse mellan styrketräning och aerobic träning. Studierna skulle innehålla försökspersoner över 50 år, men exkluderas inte om dem även innehöll personder under 50 år. Alla deltagre i studierna skulle vara diagnostiserade med Diabetes typ II. Styrketräningen skulle ske minst 2 gånger i veckan under minst 6 veckor tid. Tre studier valde utifrån sökresultatet varav två var RCT-studier. Dessa två granskades utifrån SBU:s Mall för Kvalitetsgransking av randomiserade studier. 

   

  Resultat

   

   "Resistance exercise training lowers HbA1c more then arobic training in adults with type 2 diabetes" av S.Bweirs et al. studie har ett åldersspann ¨på 45-65 år och en medelålder på 53.3 år för sina deltagare. 20 deltagare, där alla har diabetes typ II, och är oaktiva har delats in i två grupper; styrketräning eller aerob, och har tränat 3 gånger i veckan i 10 veckors tid, all träning skedde med övervakning av en fysioterapeut. Styrketräningen gjorders  på sju olika maskiner för olika muskelgrupper, 8-10 repititioner, totalt tog träningen ca 30-35 min. Den aerobaträningen var på löband där dem jobbade på mellan 60-75% av sin maxpuls i 20-30 min. Förutom HbA1c mättes även blodtryck och p-glukos. Detta var inte en randomiserad kontrollerad studie, eventuella bortfall och varför har inte nämnts i studien. Inte heller hur man har hittat deltagrna tas upp.

  "Metabolic Effects og Aerobicc Training and Resistance Training in Type 2 Diabetic Subjects" av E.Bacchi et al.  är en randomiserad kontrollerad studie infattande 40 patienter med diabetes i åldern 40-70 år. även är var alla deltagare oaktiva. Studien har tydliga värden för inklusions och exklusions kriterier både gällande fysisk aktivitet, medicinering, BMI och andra sjukdomar. Försökspersonerna skulle vara oaktiva och ha ett MET värde på <1000 MET i veckan. Studien var etiskgranskad och blindad. Deltagarna delades slumpässigt in i aerob träning eller styrketräning, där båda grupperna tränade 60 minuter tre gånger i veckan, all träning var övervakad. den aeroba träningen skedde på odefinerbar cardio maskiner, och deltagarna höll upp till 60-65% av maxpuls. Styrketräningen skedde både i maskin och med fria vikter. 9 olika övningar genomfördes vid varje tillfälle, men varierade mellan över eller underkropp. 3 sets med 10 repetitioner från 30-50% upp till 70-80% av 1RM. Alla deltagare uppmuntrades till att äta hälosamt och utifrån de riktlinjer som finns för kost hos diabetiker. Förutom HbA1c mättes även insulin känsligheten, Beta cell funktion, musklestyrka och metabolisk profil. 1 i vardera grupp fullföljde ej studienoch deras reultat har därför strukits.

  "Effects od Aerobic and Restistance Training on Hemoglobin A1c Levles in Patients With Type 2 Diabetes" by T.S.Church et al är även den en randomiserad kontrollerad studie, men med 262 deltagare, alla med typ två diabetes, och deltagarne genomföre ett nio månader långt träningsprogram någon gång mellan april 2007- augusti 2009. 41 personer var konrollgrupp som ej fick någon träning, 73 blev tilldelade styrketräning, 72 st aerob träning och 76 personer fick kombinerad styrke och aerob träning. Deltagarna rekryterades genom media, mejl och events över hela delstaten Louisiana, inklusionskriterna var ålder 30-75 år, oaktiva (ej mer än 20 min per dag, 3 dagar i veckan). Exklusionskriterna var för högt BMI, För högt blodtryck, för höga blodfetter, samt andra medinska tillstånd som påverkade tränings säkereten. Studien har blivit granskad men nämner inte om detta gjorts av någon etisk kommite. Alla träning var 150 min per vecka på medel intensitet. den aeroba gruppen låg på 12 kcal/kg och blandgruppen på 10 kcal/kg. Styrketräningsgruppen tränade vid 3 tillfällen per vecka med 2 sets på 4 olika överkroppsövningar, 3 sets av 3 olika benövningar och 2 set av mag och ryggövningar.  Blandträninsggruppen tränade 2 gånger i veckan och gjorde 9 olika övningar med 10 -12 repetitioner. Författarna kommentera själva sin studie som stark då det var få bortfall men nämner inte hur många eller orsaker till dessa bortfall.

   

  Alla de tre studierna visar på att HbA1c värderna sänktes tydligt efter träningsinterventionen. Dock så skiljer sig resultaten hur mycket och vilken träningsform som är att föredra. I S.Bweirs studie ser man tydligt att HbA1c sänks i både styrketräningsgruppen och i den aerobaträningsgruppen, dock har dem som fått träna styrka en större minskning av sina långtiddsockervärden. E.Bacchi studie visar på att båda grupperna sänker sina HbA1c värden emd ungefär lika mycket. I T.S, Church studie kunde man dock inte se någon förbättring i HbA1c värderna i varken styrke eller aerob träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen, men om man kombinerade styrketräning med aerobtröniing så fick men en signifikant förbättring i långtidssockervärdena jämfört med kontrollgruppen.

   

   

   

   


  Diskussion

  Referenser

  (1) https://www.diabetes.se/diabetes/lar...s/typer/typ-2/

  (2)https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-...iabetes-typ-2/

  (3)https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-...kningar/HbA1c/

  (3)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898566/

   

  (4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2800839/

  (5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3174102/

  (6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3308269/

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.