Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Reumatoid Artrit

Reumatoid Artrit

  Table of contents
  No headers

   

  Ger högintensiv styrketräning bättre effekt på smärta, funktion och livskvalitet jämfört med lågintensiv styrketräning hos patienter med Reumatoid Artrit? 

   

  P: Personer med diagnosticerad Reumatoid Artrit

  I: Styrketräning på hög intensitet 

  C:Styrketräning på lägre intensitet/sedvanlig behandling

  O: Smärtintensitet, funktion, livskvalitet

   

  Introduktion

   

  Reumatoid Artrit (RA), eller kronisk ledgångsreumatism är en sk autoimmun sjukdom med debut i form av smärta och svullnad i framför allt handleder och småleder i händer och fötter. Oftast kommer sjukdomen smygande över några veckor till några månader, men kan också börja med mer akuta attacker med symptomfria perioder emellan. Symptomen kan initialt vara generell sjukdomskänsla, förhöjd kroppstemperatur, diffusa muskuloskeletala smärtor, och morgonstelhet som varar en längre stund. Smärtan och stelheten kommer av inflammation i synovialhinna och senskidor och påträffas ofta först i handleder, knogar och distala finger- och tåleder, och är, eller blir efter hand, symmetrisk. Felställningar utvecklas efter långvarig sjukdom och kan bli ett stort hinder i vardagen. De kan bero på luxationer, uttänjning eller kontraktur av senor, muskelatrofier, men också av leddestruktion. Vid långvarig sjukdom engageras också ofta flera andra leder, såsom armbåde, skuldra, halsrygg och höft, med nedsatt rörlighet och funktion samt smärta som följd. Detta leder givetvis ofta till nedsatt aktivitetsnivå, vilket ytterligare försämrar funktionen. Även andra organ i kroppen, som hjärta och lungor, kan påverkas av sjukdomen. RA  finns i alla befolkningar, men mer frekvent hos vissa än hos andra. I Skandinavien är prevalensen uppskattad till ca 0,7%, medan den hos vissa indianstammar i Amerika visats ha så hög prevalens som 5 %. Incidencen är just nu ca 20-30 personer/100 000 invånare och år, men har i ett flertal studier från olika delar av världen minskat under de senaste decennierna. RA är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män, det är vanligare att kvinnor jämfört med män insjuknar i yngre medelålder, medan det jämnar ut sig hos den lite äldre befolkningen. RA kan debutera i alla åldrar, men medianåldern för insjuknande i RA är 55-60 år. Riskfaktorer är genetik, rökning, vissa yrkesrelaterade exponeringar (av t ex asfalt, asbest och lantbruk) samt lägre förekomst av högre utbildning (1). Man har också sett att en högre grad av fysisk aktivitet vid tiden för diagnostiseringen mildrar progressionen av sjukdomen (2), tack vare fysisk aktivitets generella förmåga att reducera inflammation (3). Enligt FYSS 2015 (4) innefattar rekommendationerna för träning för patienter med RA både aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet, för att öka kondition och styrka (måttligt starkt vetenskapligt underlag), men även för att minska smärta och aktivitetsbegränsningar (begränsat vetenskapligt underlag). Träningen ska helst inledningsvis ske ledd av sjukgymnast, den ska öka successivt i intensitet både inom passet och inom perioden av fysisk aktivitet, och självklart anpassas till individen och dess sjukdom. Författarna skriver dock att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att styrketräning utan samtidigt inslag av aerob eller annan träning kan öka RA-patienternas styrka (4, 5). 

   

  Frågeställning

  Syftet med denna artikel är att undersöka om högintensiv styrketräning ger bättre effekt på smärta, funktion och livskvalitet jämfört med lågintensiv styrketräning (sedvanlig behandling) hos patienter med Reumatoid Artrit.

   

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

   

  Referenser:

  1. Rantapää Dahlqvist, S, Jacobsson, L. (2011). Reumatoid artrit/ledgångsreumatism. I L. Klaresskog, T. Saxne & Y. Enman (Red.), Reumatologi (s. 81-99). Lund: Studentlitteratur.

  2. Sandberg MEC, Wedrén S, Klareskog L, et al. Patients with regular physical activity before onset of rheumatoid arthritis present with milder disease. Ann Rheum Dis. 2014;73:1541-      44

  3. Ertek S, Cicero A. Impact of physical activity on inflammation: effects on cardiovascular disease risk and other inflammatory conditions. Arch Med Sci. 2012; 8, 5: 794-804

  4. Brodin, N, Swärdh, E. (2016). Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit. I FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. 2015.    www.fyss.se

  5. Lemmey AB, Marcora SM, Chester K, et al. Effects of high-intensity resistance training in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum.                2009;61(12):1726-34.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.