Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Ländryggsmärta hos äldre

Ländryggsmärta hos äldre

  Table of contents
  No headers

  Jag vill undersöka fysisk aktivitets betydelse för muskuloskeletal smärta hos äldre.

  Hur kan fysk akvitet i form av styrketräning användas vid behandling av muskulosketal smärta i ländrygg hos äldre personer, 65 år och uppåt?

  Åtgärder jag vill veta mer om är vilken typ av fysisk aktivitet som har bäst evidens och vad som går att genomföra med så enkla medel som möjligt, helst i hemmet.

  Effekten ska utvärderas genom minskad grad av smärta och funktionsökning som primära utfallsmått. Grad av katastroftankar kan också vara relevant att mäta med något ländryggsformulär.

  Kontrollgrupp som inte får någon träning alternativt någon form av passiv behandling såsom TENS, akupunktur eller massage.

   

  Mer preciserat enligt nedan:

  Patient/Problem: Äldre personer över 65 med ländryggssmärta minst 3 månader

  Intervention: Fysisk aktivitet i form av styrketräning

  Comparison: Ej fysiskt aktiva

  Outcome: Funktion och livskvalitet

   

  Introduktion

  Ländryggssmärta är mycket vanligt förekommande (1). Upp till 80 % av befolkningen i västvärlden drabbas någon gång under livet. Hos de allra flesta blir smärtan inte långvarig men 10 % får mer lånvariga besvär vilket innebär att smärtan kvarstår under minst tre månader. Äldre personer är mer predisponerade för ländryggssmärta och det kan ha många olika orsaker, både enskilda och samvarierande.

  Vanliga orsaker kan vara dels låg styrka i ryggens- och omkringliggande muskulatur utifrån en generellt minskad fysisk aktivitet samt påverkan på mjukdelarna/musklerna från djupare strukturer och organ som kan ha degenerativa inslag eller patologisk påverkan (1, 2).

  Om orsaken till smärtan inte beror på någon allvarlig patologi eller annan röd flagga så är fysioterapi i form av styrketräning en viktig åtgärd för att påverka muskelvävnaden positivt. Personer med långvarig ryggsmärta bör utföra muskelstärkande fysisk aktivitet i smärtminskande syfte samt för att öka sin funktionsförmåga. Det vetenskapliga underlaget till detta är måttligt till starkt (1).

  För att göra en bedömning av smärtnivån är det viktigt att använda ett validerat smärtvärderingsinstrument. Det kan utgöras av t..ex. VAS eller NRS (3). Smärtskattningen hos äldre kan vara komplicerad och därför är det lämpligt att använda den verbala smärtskattningsskalan där smärtintensiteten graderas med hjälp av ord, t.ex. ingen, mild, medelsvår, svår eller outhärdlig smärta (4).

   

  Bedömning av relevans av de artiklar jag har använt mig av ger:

   

   

  Frågeställning

  Vilken betydelse har fysisk aktivitet för funktion och livskvalitet hos äldre personer över 65 år som har haft ländrygssmärta i minst 3 månader.

   

   

  Litteratursökning

  För litteratursökningen användes databasen PubMed och sökord var chronic lumbar pain och resistance training. En reviewartikel hittades vilken sammanfattar olika orsaker till långvarig ryggsmärta hos äldre människor. För resultatdelen fann jag tre artiklar inom mitt intresseområde.

   

  Resultat

  Smärta och att undvika att utsätta sig för smärta är nära förknippade och kan leda till att långvarig smärta utvecklas. Att komma igång med rörelse och träning på en nivå som passar individen är därför viktigt för att undvika en negativ spiral av alltmer stillasittande och smärta. Förhållanden som dessa är välkända men inte studerade hos äldre med övervikt (5). Enligt tidigare studier i Heather K. Vincent, Steven Z. George, Amanda N. Seay, Kevin R. Vincent, Robert W. Hurley (5) är det vanligt att medelålders personer med övervikt och ryggsmärta har en ökad rädsla för att vara aktiva och tenderar att undvika rörelseaktiviteter vilket också skulle kunna vara fallet med den äldre patientgruppen. Det har visats att träning, såväl helkropps som ryggextensioner minskat smärta och katastroftankar/rädsla för liknande individer som ingår i studien (5) men att det inte är klarlagt vilka träningsprotokoll som har gett de specifika effekterna.  

  I studien (5) uteslöts personer med degenerativa sjukdomar såsom rullstolsburna, regelbundet tränande, specifik ländryggssmärta, spinalstenos, ryggkirurgi de senast två åren och användandet av viktminskningsmedicin.

  Betydelsen av styrketräning för funktionsnedsättning och katastroftankar hos äldre personer med övervikt och ryggsmärta undersöktes (5). Två träningsgrupper och en kontrollgrupp användes dit studiedeltagarna randomiserades. Antal personer var 49 i åldrarna 60-85 år. Samtliga hade långvarig ländryggssmärta. Utfallsmåtten mättes som uppleved funktionsnedsättning, psykosocial funktionsnedsättning och även funktionellt som att gå på plant underlag, gå i trappor och resa sig upp från en stol.  Träningen som utfördes i grupp 1 (TOTRX) bestod av helkroppsövningar inkluderande ryggresningar enligt följande: Ett set med övningarna benpress, benspark, hamstringscurl, bröstpress, sittande rodd, press över huvudet, tricepsdips, ryggresningar, bicecpscurl, vadpress och magcurl. 15 repititioner på 60 % 1 RM. Träningen som utfördes av grupp 2 (LEXT) bestod av enbart ryggresningar.  Träningen skedde enskilt tre gånger /vecka i fyra månader. Progressiv ökning av belastningen jämfört med 1 RM genomfördes månadsvis. Kontrollgruppen (CON) tränade inte men fick information om träning och kost vilket även de tränande grupperna fick ta del av. Resultatet av studien visade på större minskning av självrapporterad funktionsnedsättning av ryggsmärtan hos TOTRX-gruppen jämfört med LEXT-gruppen. Även nivån av katastroftankar minskade i TOTRX-gruppen jämfört med CON-gruppen. Smärtan vid uppresningar från stol och promenader minskade såväl i LEXT- som TOTRX-gruppen jämfört med CON-gruppen. Helkroppsövningarna minskade ryggsmärtan mer än att bara göra ryggresningar.

  I en reviewstudie av Kristensen och Franklyn-Miller (6) hänvisas det till att ländryggssmärta som inte beror på allvarlig underliggande sjukdom ofta har sitt ursprung i att styrkan i ryggextensorerna inte är tillräcklig hög även om många andra faktorer kan ha betydelse. Genom att styrketräna kan den självrapporterade smärtan minska och styrkan öka i berörd muskulatur. I likhet med vad som Heather et al. (5) anges det att det inte finns bevis för vilken träningsregim som ger bäst resultat.  Överlag har det visat sig att styrketräning ger bättre resultat än konditionsträning när det gäller att minska ryggsmärta. En tillräckligt hög intensitet verkar också ha betydelse med belastning på mellan 53-79 % av 1 RM. Detta har setts öka muskelstyrka och minska smärta samt lett till ökad funktion hos individer med långvarig ländryggssmärta.

   

  Diskussion

   

  Referenser

   

  1.     FYSS -kapitel LÅNGVARIGA RYGG-OCH NACKBESVÄR [Internet] År 2016 [Uppdaterad datum 2016-11-22]. Hämtad från: http://fyss.se/wp-content/uploads/20...v%C3%A4r-1.pdf

   

  2.     Jones, Luke D., Pandit, Hemant., Lavy, Christopher. Back pain in the elderly: a review. Maturitas 78 (2014) 258-262

   

  3.     Kosek E LJ, Nisell R. Smärta och inflammation. Lund: studentlitteratur; 2014.

   

  4.     Rydwik E. Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2012.

   

  5. Heather K. Vincent, Steven Z. George, Amanda N. Seay, Kevin R. Vincent, Robert W. Hurley Resistance Exercise, Disability, and Pain Catastrophizing in Obese Adults with Back Pain. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 46, No. 9, pp. 1693–1701, 2014
   

  6. Jakob Kristensen, Andy Franklyn-Miller. Resistance training musculoskeletal rehabilitation: a systematic review. Br J Sports Med. 2012 Aug;46(10):719-26. doi: 10.1136/bjsm.2010.079376. Epub 2011 Jul 26.

   

   

   

   

   

   

   

   

  F. Sofi, R. Molino Lova, V. Nucida, A. Taviani, F. Benvenuti, M. Stuart, M. Weirich, F. Gecchi, R. Abbate, F. Gensini, G. Macchi. Adaptiv physical activity and back pain: a non-randomised community-based intervention trial

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.