Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Knäledsartros

Knäledsartros

  Table of contents
  No headers

  Introduktion

  En fjärdedel av Sveriges befolkning över 45 år har någon form av artros och antalet förväntas stiga (Roos, Lund & Juhl, 2016). Knä- och höftledsartros är de vanligaste formerna och kvinnor drabbas oftare än män (Socialstyrelsen, 2012). Faktorer som ålder, genetiska förutsättningar, fetma, inflammation och tidigare idrottsskador påverkar utvecklandet av artros. Hos merparten av personer över 65 år ses broskförändringar i en eller flera leder på röntgen, men även åldersfaktorer som minskad muskelstyrka påverkar utvecklandet av artros (Chen et al., 2017). När diagnosen ställs är det viktigt att ta hänsyn till personens symtom eftersom röntgen förändringar inte alltid korrelerar med patientens besvär (Socialstyrelsen). Den ökande befolkningen med fetma gör att artros utvecklas i yngre åldrar. Fetma ökar även risken för komplikationer vid protes kirurgi (Chen et al., 2017). Personer med knäledsartros har ofta svagare lårmuskler, sämre kondition, minskad gångsträcka och nedsatt rörlighet (Roos et al., 2016).

   

  Behandlingsstrategin vid artros säger att få personer bör behandlas med kirurgi (Roos et al., 2016), 15-20% enligt BOA-registret. Grundbehandlingen ska vara patientutbildning, träning och viktminskning, med tillägg av farmakologisk smärtlindring, anpassade hjälpmedel och passiv behandling efter behov (Roos et al., 2016). Träning som till en början leds av fysioterapeut vid lätt till måttlig artros har visat sig vara effektiv för att öka individens funktionsnivå och sänka smärtan. Träning är även en kostnadseffektiv behandlingsform. Forskning visar att individer med svår artros som tränar styrka och kondition före en knäprotesoperation tenderar att få en snabbare rehabilitering efter operationen (Roos et al., 2016). För knäprotesopererade finns ingen statistik för hur många som träffat fysioterapeut innan operation, men höftprotesregistret visat att en tredjedel inte har träffat fysioterapeut innan operation (BOA-registret, 2015).  

   

  Under 2016 utfördes 14811 knäprotesoperationer i Sverige, av dessa är 13759 primära operationer och resterade revisioner och reoperationer. Att knäleden opereras med helprotes är det vanligaste. Medianåldern hos de som opererades 2016 var 69,6 år (Svenska knäprotesregistret).

   

  Frågeställning

  Ger träning som regelbundet följs upp och stegras av fysioterapeut efter knäprotesoperation (TKA) bätte resulat gällande smärta och fysisk aktivitetsnivå i jämförelse med hemträningsprogram som inte stegras, hos män och kvinnor 55-80 år?

  P - Män och kvinnor 55-80 år

  I - Handledd träning med fysioteapeut efter knäprotesopration (TKA)

  C - Hemträning

  O - Smärta och fysisk aktivitetsnivå

   

  Litteratursökning

  Ufördes i Pubmed 2017-03-06. Sökorden som användes var: Knee Prosthesis + excercise (Heikkilä et al., 2017), Knee prosthesis + home exercise (Bücker et al., 2014; Heikkilä et al., 2017; Vourenmaa et al., 2014), Knee prosthesis + physical therapy (inga relevanta träffar), Total knee arthroplasty + exercise (Heikkilä et al., 2017), Total knee arthroplasty + physical therapy (inga relevanta träffar). Sökfilter: Randomized controlled trial.

  Sökning utfördes också i PEDro 2017-03-15 med Abstract & Title: Total knee arthroplasty. Therapy: Strengt training. Body part: Lower leg or knee. Subdiscipline: orthopaedics. When searching : Match all search terms (AND) (Jakobsen et al., 2014; Ko et al., 2013).

   

  Resultat

  Under litteratursökningarna hittades 5 studier som matchade PICO strukturen. Fyra av studierna var RCT studier och en var en prospectiv studie (Bücker et al., 2014). En av RCT studierna (Heikkilä et al., 2017) verkade hämtat datan från en av de andra studierna (Vuorenmaa et. al., 2014) och uteslöts därför efter granskning.

  Studien av Ko et al. (2013) visade låg följsamhet för hemträning men i övrigt ett bra studieupplägg. Studieprotokoll fanns registrerat och angav två utfallsmått som primära, i studien angavs ett som primärt och resten som sekundära utfallsmått. Interventionstiden var sex veckor, mätningar utfördes före operationen, efter två, tio, 26 och 52 veckor. I studien går att läsa att hemträningsprogram, dosering och baslinjedata hos deltagarna ska finnas i appendix som finns på jbjs.org. Något appendix går dock inte att få fram, därför är deltagarnas ålder och gruppsammansättning okänt. Det som anges i studien var att träningen utgick från riktlinjer för äldre personer.  

  Studien av Jakobsen et al. (2014) hade inte dokumenterat följsamheten hos deltagarna. Studien föll inte helt inom ramarna för PICO strukturen då den jämfört olika träningsprogram hos fysioterapeut men där det ena stegrade vilket denna artikel avsåg att ta upp. Studieprotokoll fanns registrerat där det som avvek var att mätningar även gjordes 8 veckor efter att interventionen startat. Interventionstiden var kort, 7 veckor, mätningar utfördes före operationen och efter 4, 8 och 26 veckor.

  I studien av Vuorenmaa et al. (2014) hade deltagarna i kontrollgruppen haft knäsmärta under längre tidsperiod än i interventionsgruppen. Följsamheten var låg, efter 6 månader tränade 72% av interventionsgruppen vid två tillfällen i veckan. Efter 12 månader tränade 49% i interventionsgruppen och 34% i kontrollgruppen minst ett pass i veckan. Studieprotokoll fanns. Studien redovisade WOMAQ Questionaire och ROM utöver det som angivits i förväg. Interventionstiden var lång, 12 månaders hemträningsprogram. Baslinjemätningen utfördes två månader efter operationen och sedan sex och tolv månader efter interventionsstarten.

  Studierna visar ingen skillnad hos grupperna som tränat själva, fått hjälp med träning och fått stegrad träning gällande smärta och fysisk aktivitetsnivå efter knäprotesoperation (Jakobsen et al., 2014; Ko et al., 2013; Vuorenmaa et al. 2014).

  I studien av Vuorenmaa et al. (2014) fick alla deltagarna ett skriftligt hemträningsprogram vid utskrivningen efter knäprotesoperationen, detta skulle utföras 1-2 gånger per dag med 10-15 repetitioner. Två månader efter operationen fick deltagarna i interventionsgruppen träffa fysioterapeut för stegring av programmet och sedan en och fyra månader där efter. Deltagarna hade även möjlighet att ringa fysioterapeuten vid frågor. När övningarna stegrades glesades antalet träningstillfällen under veckan ut. Resultatet visade att ingen skillnad gällande smärta, funktionsnedsättning, hälsorelaterad livskvalité (HRQoL), knäextensionsstyrka, ROM av det opererade knät och tiden för TUG kunde ses mellan grupperna. Interventionsgruppen förbättrade styrkan i knäflexion och maximal gånghastighet (Vuorenmaa et al. 2014).  

  I studien av Jakobsen et al. (2014) fick deltagarna övervakad träning efter knäprotesoperationen, träningen började första veckan efter operationen. Interventionsgruppens träningsprogram stegrades i tre etapper. Deltagarna tränade 60 minuter, 2 gånger i veckan, under 7 veckor. Alla deltagarna i studien fick också ett hemträningsprogram som skulle utföras övriga dagar. Resultatet visade ingen skillnad mellan grupperna gällande maximala gångsträckan på 6 minuter, isometrisk knäflexion/extension, kraft i benpress, knäsmärta, ROM, självrapporterad funktion och livskvalité. När det gäller självrapporterad funktion och livskvalité skattade alla deltagarna högre 8 veckor efter operationen än innan. Ingen av grupperna kom upp till samma knäextensionsstyrka som före operationen (Jakobsen et al. 2014).

  I studien av Ko et al. (2013) fick deltagarna individuell träning eller gruppträning hos fysioterapeut eller hemträningsprogram som gick igenom vid ett tillfälle och följdes upp och stegrades vid behov efter två veckor. Interventionen började två veckor efter operationen och pågick under sex veckor.  Resultatet visade ingen skillnad mellan grupperna gällande knäsmärta, funktion, ROM, gångsträcka på 6 minuter, tid att gå tio trappsteg upp och ner, fysisk och mental självskattning (SF-12), nöjdhet med träningen och den totala återhämtningen (Ko et al., 2013).

   

   

  Diskussion

   

  Referenslista

  BOA–registret. (2015). Årsrapport 2015. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.Göteborg: BOA-registret. Hämtat 20170301, från https://registercentrum.blob.core.windows.net/boa/r/BOA-rsrapport-2015-f-r-l-sning-p-sk-rm-B1u4NxD-x.pdf

  Büker, N., Akkaya, S., Akkaya, N., Gökalp, O., Kavlak, E., ÖK, N., & KitiŞ, A. (2014). Comparison of Effects of Supervised Physiotherapy and a Standardized Home Program on Functional Status in Patients with Total Knee Arthroplasty: A Prospective Study. Journal Of Physical Therapy Science, 26(10), 1531-1536. doi:10.1589/jpts.26.1531

  Chen, D., Shen, J., Zhao, W., Wang, T., Han, L., Hamilton, J., Im, H.-J. (2017) Osteoarthritis: toward a comprehensive understanding of pathological mechanism. Bone Research,5, publicerad online.doi:10.1038/boneres.2016.44

  Heikkilä, A., Sevander-Kreus, N., Häkkinen, A., Vourenmaa, M., Salo, P., Pamilo, K., Ylinen, J. (2017). Effect of total knee replacement surgery and postoperative 12 month home exercise program on gait parameters.  Gait Posture 53 92-97. doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.01.004.

  Jakobsen, T, L., Kehlet, H., Husted, H., Peterson, J., Bandholm, T. (2014). Early Progressive Strength Training to Enhance Recovery After Fast-Track Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial. Arthritis Care & Research, 66(12), 1856-1866. Doi:10.1002/acr.22405

  Ko, V., Naylor, J., Harris, I., Crosbie, J., Yeo, A., Mittal, R. (2013) One-to-One Therapy Is Not Superior to Group or Home-Based Therapy After Total Knee Arthroplasty. A Randomized, Superiority Trial. J Bone Joint Surg Am., 95, 1942-1949. doi: 10.2106/JBJS.L.00964.

  Roos, E., Lund, H., Juhl, C. (2016). Fysisk aktivitet vid artros. I Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA (Red.), FYSS 2015(s.1-12). Stockholm: YFA. Hämtat 20170214, från http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Artros.pdf

  Socialstyrelsen. (2012). Nationella Riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit

  Stöd för styrning och ledning.Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtat 20170215, från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf

  Svenska knäprotesregistret. Lund: Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset hämtat 20170213, från http://stat.myknee.se/

  Vuorenmaa, M., Ylinen, J., Piitulainen, K., Salo, P., Kautiainen, H., Pesola, M., & Hakkinen, A. (2014). EFFICACY OF A 12-MONTH, MONITORED HOME EXERCISE PROGRAMME COMPARED WITH NORMAL CARE COMMENCING 2 MONTHS AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Journal Of Rehabilitation Medicine,46(2), 166-172. doi:10.2340/16501977-1242

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.