Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > KOL

KOL

  Table of contents
  No headers

  Kan fysisk aktivitet påverka hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med KOL?

  P - patienter i tidigt skede (stadium 1-2?) av sjukdomen som behandlas inom primärvården

  I - aerob och/eller muskelstärkande fysisk aktivitet/träning

  C - inaktiva patienter i samma stadium, alternativt som ligger på en låg (aerob) fysisk aktivitetsnivå (tex.kortare promenader)

  O - något/några mått för hälsorelaterad livskvalitet

   

  Introduktion

  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammation i luftvägar och lungor som leder till en långsamt progredierande lungfunktionsnedsättning. Rökning är den i särklass viktigaste orsaken till KOL men även icke-rökare kan drabbas. Risken att utveckla sjukdomen är direkt relaterad till det samlade antalet ”rökår” patienten har utsatts för (Larsson, 2013). I en svensk studie har man sett att vid 75 års ålder hade 50 % av rökarna utvecklat KOL (Lundbäck et al, 2003). Baserat på befolkningsstudier uppskattas antalet personer med KOL i Sverige till fler än 500 000. Endast 20 procent av dessa har fått diagnosen KOL. Det finns flera orsaker till att så få diagnosticeras, från att patienten har lindriga symtom och därför aldrig söker vård till att man på Vårdcentralerna är dåliga på att använda spirometri för diagnos och därför missar många. Internationellt är KOL den 4:e största dödsorsaken och väntas öka (Larsson 2013). Enligt WHO beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken 2030 (Emtner & Wadell, 2016).

   

  Tobaksrökning ger upphov till epitelskador i luftvägarna som i sin tur ger strukturella förändringar som är irreversibla. KOL ska dock ses som en systemsjukdom då även många andra organ och system i kroppen påverkas. Ofta leder sjukdomen till nedsatt hjärtfunktion, förändrad hormonstatus, ökad energiomsättning samt försämrad perifer skelettmuskelfunktion I skelettmuskulaturen ses såväl strukturella som biokemiska förändringar t.ex. minskad muskelmassa, låg andel oxidativa typ 1 fibrer och hög andel glykolytiska typ 2 fibrer, minskad kapillärutbredning samt minskad mitokondriell enzymaktivitet. En del av dessa på grund av sjukdomen i sig andra som en följd av minskad fysisk aktivitet. Dessutom är det vanligt att patienten behandlas med orala kortikosteroider vilket ytterligare kan späda på myopatin. (Emtner & Wadell, 2016)

   

  Tidiga symtom på KOL är långvarig hosta, ökad sekretproduktion och dyspné vid aktivitet. I takt med att lungfunktionen avtar och symtomen tilltar sänker patienten sin fysiska aktivitet och blir alltmer stillasittande. Då förloppet är mycket utdraget, ofta över flera decennier, uppmärksammar patienten sällan denna anpassning förrän sent i förloppet. Ett ökat stillasittande medför att konditionen och muskelstyrkan försämras och därmed också allmänkonditionen. Vanligt är att man drar ner på aktiviteter som kräver fysisk ansträngning. Det kan t.ex. vara att man inte orkar med socialt umgänge som tidigare. Social isolering och depression är vanligt hos KOL-patienter.(Larsson 2013) Fysisk inaktivitet har starka kopplingar till många sjukdomstillstånd. Komorbiditet med t.ex kardiovaskulära sjukdom, metabola tillstånd (höga blodfetter, diabetes, osteoporos, osteoartrit), anemi, infektioner, sömnapné, lungcancer, ångest, depression och kognitiv dysfunktion är vanligt (Emtner & Wadell, 2016)

   

  Trots att KOL är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i primärvården är KOL i många fall underbehandlat, inte minst när det gäller att erbjuda dessa patienter möjligheter till träning (Larsson, 2013). Lungfunktionen kan inte förbättras av fysisk aktivitet men fysiska aktivitet leder till att patienten bättre kan nyttja den funktion som finns (Emtner & Wadell, 2016). Viktiga mål för det omhändertagandet är förutom rökstopp, är att minska patientens symtom, förbättra patientens livskvalitet samt förebygga och behandla excerbationer. Team rekommenderas (Larsson, 2013)…

   

  Nyligen har nya nationella riktlinjer vid astma och KOL tagits fram av Socialstyrelsen. I dessa lyfts det fram att evidensen är mycket stark för att mäta fysisk kapacitet hos personer med KOL och att de med låg kapacitet eller som är otillräckligt fysiskt aktiva ska erbjudas träning. I dessa riktlinjer säger man att om gångsträckan är lägre än 350 m bör patienten erbjudas en kombination av konditions- och styrketräning. Träning efter excerbationer är extra viktigt. (Emtner & Wadell, 2016).

   

  Frågeställning

  Frågan är dock hur bör denna träning bedrivas? Vilken dos är lämplig? Hur bör förhållandet mellan kondition och styrketräning se ut? Har tillägg av andningsträning eller rörlighetsträning positiv inverkan på hälsorelaterad livskvalitet? De flesta med KOL har den i en lindrig form dvs lätta-måttliga besvär, endast 5% beräknas ha svår KOL (stor inverkan på dagliga livet) (Larsson, 2013). När i förloppet har sjukvårdens insatser störst effekt på patientens hälsorelaterade livskvalitet? Egenvårdsråd eller ledarledd fysioterapi? Vilken evidens finns inom området idag utifrån vilka insatser som ger störst påverkan på patientens hälsorelaterade livskvalitet, och vad saknas?

  Litteratursökning

  Resultat 

  Diskussion

   

  Litteratur:

  Emtner, M. & Wadell, K. (2016). Kronisk obstruktiv lungsjukdom. FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

  Larsson, K. (2013). KOL i primärvården. Studentlitteratur.

  Lundbäck, B., Lindberg, A., Lindström, M., Rönmark, E., Jonsson, A. C., Jönsson, E., ... & Larsson, K. (2003). Not 15 but 50% of smokers develop COPD?—report from the obstructive lung disease in Northern Sweden studies. Respiratory medicine, 97(2), 115-122.

  Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). http//www.socialstyrelsen.se/nationella riktlinjer-astamaochkol2015.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.