Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa

Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa

  Table of contents
  No headers

  Maria Bondesson

  Frågeställning: För unga flickor i åldern 13-18 år med psykisk ohälsa i form av oro och nedstämdhet kan dans förbättra den självupplevda hälsan eller deras kroppsuppfattning?

   

  P Flickor i åldern 13-18 år med psykisk ohälsa i from av oro och nedstämdhet

  I Dans

  C Ingen dans eller specifik fysisk aktivitet

  O Självskattad hälsa eller kroppsuppfattning

   

  Introduktion

  Att ha psykisk hälsa innebär att man helt enkelt har frånvaro av ohälsa, men vad innebär det då om man istället har psykisk ohälsa? Detta är ett bregepp där det inte finns en enhetlig definition utan är ett mer övergripande begrepp som används olika i olika sammanhang. Exempel kan vara nedstämdhet, sömnstörningar oro och ångest (ref). Det kan betyda både lindriga psykiska besvär, men också allvarligare from av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.(ref). År 2030 kommer depression vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda enligt WHO(ref)

  Psykisk ohälsa hos unga tenderar också till att öka och då främt hos unga flickor. Man har kunnat se att det är dubbelt så vanligt med besvär som nedstämdhet, huvudvärk och magväk hos flickor än hos pojkar(ref).Enligt socialstyrelsen har den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10-17 år ökad med mer än 100% under en tioårsperiod(ref). Varför den ökar finns det inget bra svar på , men förslag är ungas livsvillkor, men också ökad medvetenhet och att man vågar prata om sina problm (ref).

  Att fysisk aktivitet har positiva effekter på självkänsla och självuppfattning och mycket väl kan användas som behandling eller del av behandling har kunnat redovisas i studier, men desa studier är fortfarande få och det är även svårt att veta exakt vilken typ a fysisk akivetet och dos som krävs för att få effekt.(ref). I studier har man kunnat se att både individuell och träning i grupp kan ge en reduktion av depressiva symptom. Även långtidseffekten behöver studeras mer(ref). Fysisk aktivitet kan även minska kostnaden för medicin och sjukhusinläggning. För att öka responsen vid depressionsbehandling har man sett att både konditions och styrketräning fungerar (ref)

  Vad är då verkningsmkanismen som gör att fysisk aktivitet fungerar väl vid dessa diagnoser? Ett flertal hypoteser finns. Man har i djurstudier kunnat se att hård fysisk aktivet kan öka koncentrationen av serotonin och noradrenalin, som vid en depression minskar hjärnan. Det kan också ses att man får  ökning av endorfiner, som även kallas kroppens egna morfin och som kan ha en del i den atidepressiva effekten. En annan struktur i hjärnan som påverkas vid depression är Hippocampus, som minskar i volym, men som även den kan påverkas av fysisk aktivet i form av att det påverkar hjärnans plasticitet.(ref)

  En typ av fysisk aktivitet som man kan se är populär hos unga flickor är dans och där man har kunnat se positiva effekter när det gäller att förebygga psykisk ohälsa. Syftet med denna rapport är att sammanställa och granska artiklar där dans används som intervention för unga flickor  med just denna typ av problematik.

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.