Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Demens

Demens

  Table of contents
  No headers

  Introduktion

  Det finns flera olika sjukdomar som kan leda till demens. Gemensamt kännetecken för dem är försämrade kognitiva funktioner, beteendeförändringar och svårigheter att klara vardagliga göromål. För en demensdiagnos krävs att personens kognitiva funktion och beteende förändrats så att det dagliga livet påverkas. Världshälsoorganisationens ICD-10-kriterier är internationellt accepterade och används ofta. De består av fem kriterier som ska vara uppfyllda för att diagnosen demens ska kunna ställas1.

   

  Som mild kognitiv svikt (MCI) klassificeras de patienter som lider av kognitiv svikt utan att uppfylla kriterierna för demens. Många, men inte alla, av dem utvecklar senare demens1.

   

  Totalt är ca 160 000 personer i Sverige drabbade av demens. De närmaste decennierna förväntas antalet öka i takt med att levnadsåldern ökar1. Det är en utmaning för samhället att klara omhändertagandet av allt fler personer med demens utan att äventyra livskvalitet eller ekonomi. Troligen kommer det att krävas mer och/eller andra insatser för att klara omhändertagandet. Genom ökad kunskap om varför åldrande leder till försämrad kognitionen och ökad risk för demens hoppas man kunna förebygga eller mildra de här negativa följderna av åldrandet. Det finns ett växande intresse för att fysisk aktivitet eller träning möjligen kan vara en faktor som bidrar till förbättrad kognitiv funktion2. Personer med demens behöver ofta hjälp med träning och fysisk aktivitet. Om det vetenskapliga underlaget kunde stärkas skulle det troligen vara lättare att motivera riktade insatser för att uppnå ökad fysisk aktivitet hos personer med demens.

   

   

  Frågeställning

  Kan fysisk träning påverka kognitiv funktion positivt hos personer med demens?

  P Personer med diagnostiseraddemens som infriar Världshälsoorganisationens ICD-10-kriterier. De ska bo i ordinärt boende och klara självständig förflyttning med eller utan gånghjälpmedel.

  I Interventionen ska vara aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet.

  C Kontrollgrupp är personer med demens enligt ovan som får mer traditionellt stöd utan särskild intervention av fysisk träning. 

  O Effektmått är TUG (TUG med kognitiv uppgift), något instrument som mäter vardagsfunktioner el livskvalitet

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

   

  Referenser

  1.    Taraldsen, K., Helbostad, J. K., Saltvedt, I. Fysisk aktivitet vid demens. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017.

  2.    Barnes, J. N. Exercise, cognitive function, and aging. Advances in Physiology Education. 2015;39(2):55-62.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.