Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, AMC22B > Instruktioner för fördjupningsarbetet

Instruktioner för fördjupningsarbetet

  Table of contents
  No headers

  För betygskriterier se studiehandledningen

   

  Det färdiga arbetet (wiki 8) ska vara en välstrukturerad sammanhållen artikel där du beskriver området och besvarar din frågeställning utifrån det underlag du har, d.v.s. de vetenskapliga studier du har utgått ifrån. Omfattningen ska vara motsvarande 5-6 A4-sidor, referenslistan ej inräknad (16 000–20 000 tecken inkl. blanksteg). Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och artikeln ska avslutas med en referenslista så man ser varifrån underlaget är hämtat. Arbetet skall vara skrivet med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven.
   
  Wiki 1
  Innan denna första hållpunkt ska du:

  1. Välja ett område att skriva om. Du väljer fritt vilken diagnos eller sjukdomsgrupp du vill fördjupa dig inom. Skapa en sida i wikin för ditt fördjupningsarbete och välj en lämplig rubrik.
  2. Formulera en specifik frågeställning. Din frågeställning ska vara relaterad till hur fysisk aktivitet kan användas som prevention eller behandling. Frågan ska vara formulerad på ett strukturerat sätt. Du behöver precisera vilken patientgrupp som avses, vilken typ av åtgärd du vill veta mer om och på vilket sätt effekten ska mätas. Du ska formulera frågan enligt det så kallade PICO-formatet (Population, Intervention, Control, Outcome), se länkar nedan.

  Wiki 1 ska vara klart den 15 februari, och efter det kommer du få en kommentar från din lärare.
   
  Wiki 2
  Innan denna hållpunkt ska du:

  1. Skriva ett utkast till en introduktion. I introduktionen kan du skriva allmänt om din valda sjukdom (mycket kortfattat) här introducerar du också läsaren till det specifika område din frågeställning gäller. För introduktionen kan aktuella fackböcker och faktagranskade webbsidor användas som underlag. Dessutom bör en reviewartikel användas som underlag. Med reviewartikel avses här en artikel där en eller flera författare gjort en översikt över ett visst kunskapsområde (och där de godtyckligt valt vilka studier de använder som referenser; jämför med en systematisk litteraturöversikt, se nedan).
  2. Göra en översiktlig disposition av arbetet. Skriv ut underrubriker i wikin redan nu och fyll på med innehåll allt eftersom under kursens gång. Fördjupningsarbetet ska ha följande underrubriker:
          Introduktion
          Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet
          Frågeställning
          Litteratursökning
          Resultat
          Diskussion

  Wiki 2 ska vara klart den 4 mars (du får ingen specifik kommentar till detta moment nu).

   

  Wiki 3
  Innan denna hållpunkt ska du:

  1. Beskriva de fysiologiska effekter som anses ha betydelse vid prevention eller behandling vid den valda diagnosen. Under de inledande föreläsningarna på kursen går vi igenom fysiologiska anpassningar i organ och vävnader som följer av regelbunden fysisk aktivitet. I wikiuppgiften ska du beskriva de anpassningar som är relevanta för just din valda diagnos. Beskriv gärna både välbelagda fysiologiska mekanismer och sådana som är mer av hypoteser med svagare vetenskapligt underlag. Utgå gärna från föreläsningen, men leta i så fall reda på de vetenskapliga källor som föreläsaren hänvisar till så att du kan referera direkt till dessa. Du kan fylla på din beskrivning av fysiologiska effekter senare under kursen om du vill det.  
  Wiki 3 ska vara klart den 11 mars (du får ingen specifik kommentar till detta moment nu).

   
  Wiki 4
  Innan denna fjärde hållpunkt ska du:

  1. Söka artiklar som underlag för att besvara din frågeställning. Underlaget ska utgöras av minst två olika behandlingsstudier. Minst en, gärna båda, bör vara randomiserade kontrollerade studier (RCT). Den andra studien kan alternativt vara någon annan typ av behandlingsstudie eller en systematisk litteraturöversikt, d.v.s. en heltäckande översikt som baseras på ett noggrant formulerat protokoll. Använd gärna SBU:s ”Mall för bedömning av relevans”  för att välja ut relevanta studier (se länk nedan). Beskriv under rubriken Litteratursökning i din text i wikin hur du gått tillväga. Ange vilka databaser och sökord du använt.
  2. Granska artiklarna. Den eller de RCT-studierna du valt ut ska du granska med hjälp av SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” (se länk nedan). Du behöver inte bedöma alla frågorna i  mallen, fokusera på frågorna A1c, A2c, A2d, A3e, A3f, A3h, A4a, A4c, A4f,  A5a, A5b, A5e och A5f. Du behöver inte göra någon sammanvägd bedömning enligt GRADE.
  3. Skriva ett utkast till resultat. Redogör för studiernas resultat och resonera i texten kortfattat kring hur pass relevanta studierna är i relation till din frågeställning (vilken population, vilken intervention etc) och vilka styrkor och svagheter studierna har enligt din granskning. Du behöver inte redovisa alla de saker du tittat på i artiklarna utifrån SBUs granskningsmall (men ta gärna upp dem till diskussionen i den lilla arbetsgruppen, se wiki 5). I texten i wikin kan du lyfta fram ett par styrkor och ev. svagheter hos studierna utifrån granskningsmallen.

  Wiki 4 ska vara klart den 25 mars.
   
  Wiki 5
  Inför wiki 5 kommer ni att bli indelade tre och tre. Denna hållpunkt innebär att du ska:

  1. Stråla samman med två kurskamrater och diskutera era kvalitetsgranskningar. Stäm träff var och hur ni vill, t ex i ett studentrum i Connect. Beskriv för varandra vilka studier ni hittat/valt ut och hjälp varandra med eventuella frågetecken när det gäller granskningen enligt SBU-mallen. Om det finns fler frågetecken kan ni kontakta någon av oss kursansvariga.
  2. Göra eventuella redigeringar i texten. Förutom ändringar du vill göra ska du skriva en kort kommentar i kommentarsfältet wikin där du berättar om du haft hjälp av diskussionen med kurskamraterna, och i så fall hur.

  Wiki 5 ska vara klart den 9 april.
   
  Wiki 6
  Inför den sjätte hållpunkten ska du:

  1. Skriva ett färdigt utkast till fördjupningsartikel. Förutom eventuell finslipning av den text du skrivit hittills ska du nu skriva en Diskussion. Här resonerar du kring hur pass väl du lyckats besvara din frågeställning, d.v.s. i vilken utsträckning du hittat studier som undersökt den önskade patientgruppen, utvärderat de åtgärder och mätt resultatet på det sätt du avsåg i din frågeställning. Här bör du också diskutera de kunskapsluckor som finns; utifrån det faktum att du endast granskat ett fåtal studier kan du resonera kring behovet av att inhämta ytterligare kunskap inom området. Du bör också diskutera vilken nytta kunskapsutvecklingen inom det specifika området kan ge, för den aktuella patientgruppen och/eller för samhället i stort.  

  Wiki 6 ska vara klart den 7 maj.
   
  Wiki 7
  Med start tidigast den 8 maj ska du:

  1. Läsa och kommentera två av dina kurskamraters utkast (samma som i wiki 5). Tanken är att författaren ska kunna ha nytta av kommentarerna för att förbättra sin text. Använd kommentarsfältet i wikin (eller stäm träff på nytt om ni hellre vill det, skriv i så fall en notering i kommentarsfältet om detta så att vi som lärare kan följa arbetet).

  Wiki 7 ska vara klart den 20 maj.
   
  Wiki 8
  Senast den 27 maj kl 13.00 ska ditt slutliga fördjupningsarbete vara klart.
   
  Presentationer av fördjupningsarbeten
  Redovisningen består av att du dels presenterar ditt eget fördjupningsarbete, dels förbereder och ställer fördjupande frågor kopplade till två andra studenters arbeten (inte samma arbeten som i wiki 5 och 7) samt deltar i diskussionen vid ytterligare minst tre redovisningar. Presentationerna sker via Connect. Hur du väljer att presentera arbetet (endast muntligt, med stöd av bilder, powerpoint eller liknande) är valfritt.

  En lista över tider för respektive presentation kommer att anslås i Learn. Du kommer sedan att få två andra studenters arbeten tilldelade som du ska ställa fördjupande frågor kring, medan du själv väljer vilka tre ytterligare redovisningar du önskar delta vid. Vill du närvara vid fler redovisningar är detta frivilligt. Vid redovisningen finns ca 10 minuter till förfogande för den egna presentationen, 10 minuter för fördjupande frågestund samt 10 minuter för allmän frågestund, totalt ca 30 minuter/arbete.


  Länkar
  Att formulera frågor enligt PICO:
  https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/stall-tydligare-fragor-sa-far-du-battre-svar/
  https://www2.sahlgrenska.se/upload/S.../bibl/PICO.pdf
      
  SBU:s ”Mall för bedömning av relevans”:
  http://www.sbu.se/globalassets/ebm/m...l_relevans.pdf

  SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”:
  http://www.sbu.se/globalassets/ebm/m...de_studier.pdf

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.