Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, AMC22B > Fördjupningsarbeten > Styrketräning för KOL-patienter efter en exacerbation

Styrketräning för KOL-patienter efter en exacerbation

  Table of contents
  No headers

  Madelene Allöv

  Frågeställning: Kan styrketräning som fysisk aktivitet efter en exacerbation, minska risken för återfall med sjukhusinläggning,  minskad mortalitet och  ökad livskvalité jämfört med sedvanlig sjukhusinläggning och medicinering.

   

  Introduktion

  Kronisk Obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som påverkar lungorna och gör att funktionen försämras succesivt. Sjukdomen kommer oftast av att inflammationsceller i lungorna blir upprepat irriterade, framför allt i de små luftrören i lungorna (1). Den vanligaste orsaken till uppkomsten av KOL är cigarettrök (2) men det kan även komma på grund av damm, avgaser och rök (2). Symtomen för personer med är att andningen blir påverkad och patienten kan bli påverkad av andfåddhet, andnöd eller slemproduktion (3). Patienter men KOL har en nedsatt fysisk kapacitet (3) och blir mindre aktiva. Det är vanligt att få personer med KOL får en sämre livskvalité och får följdsjukdomar som osteoporos, muskelförtvining, depression och ångest (1).

  När en patient har en försämringsperiod i sin KOL kallas det för en exacerbation. Det är en försämringsperiod utöver de normala variationerna för patienter med KOL. Patientens symtom förvärras betydligt.  Ofta får patienten en luftvägsobstruktion, hosta, andfåddhet, andnöd och en ökad slemproduktion. Försämringen beror ofta på en ökad inflammationsprocess på grund av virus eller bakterieinfektioner(4).

  En exacerbation kan ofta vara kraftigt livskvalitets sänkande och ångestladdad. Det är viktigt att ta repa på vad det är som leder till försämringsperioder. En akut exacerbation är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning för patienter med KOL (4). Det finns även en ökad risk för dödsfall vid en exacerbation (4). Det är viktigt att tänka förebyggande genom att vaccinera sig, undvika sjuka människor och stora folksamlingar i trånga utrymmen i influensatider. Fysisk aktivitet är viktigt för KOL-patienter och man har sett att det ökar chanserna för överlevnad och minskar risken för sjukhusinläggningar och för tidig död på grund av nedsatt lungfunktion (5). Det kan vara bra att patienten är medveten om att kall och fuktig luft kan försvåra andningen. Värmeväxlare kan underlätta andningen vid kallt väder.

   

  KOL delas in i fyra olika stadier. Det beskriver svårighetsgraden vad gäller nedsättning av lungfunktion. Värdena beräknas av på procent av det faktiska värdet av den förväntade forcerade exspiratoriska volymen(FEV1, det vill säga den volym som andas ut på en sekund efter en maximal utandning)

  Stadium 1

  Stadium 2

  Stadium 3

  Stadium 4

  FEV1 ≥ 80 % av förväntat normalvärde

  FEV1 50-80 %

  av förväntat normalvärde

  FEV1 30-50 % av förväntat normalvärde

  FEV1 < 30 % av förväntat normalvärde

  Tabell tagen från (2)Larsson Kjell KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM

   

  Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Referenser

  1.                      Lundell S, Tistad M, Rehn B, Wiklund M, Holmner Å, Wadell K. Building COPD care on shaky ground: a mixed methods study from Swedish primary care     professional perspective. BMC Health Serv Res [Internet]. december 2017 [citerad 12 november 2017];17(1). Tillgänglig vid:     http://bmchealthservres.biomedcentra...913-017-2393-y

  2.                      Larsson K. KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM. 3:e uppl. Vol. 2014. Lund: Studentliteratur;

  3.                      Sandström T, Eklund A. Lungmedicin. Lund: Studentlitteratur; 2009.

  4.                      Aaron SD. Management and prevention of exacerbations of COPD. BMJ. 22 september 2014;349(sep22 3):g5237–g5237.

  5.                      Garvey C. Recent updates in chronic obstructive pulmonary disease. Postgrad Med. 17 februari 2016;128(2):231–8.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.