Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, AMC22B > Fördjupningsarbeten > Diabetes typ 2

Diabetes typ 2

  Table of contents
  No headers

  Diabetes typ 2

   

  Introduktion

  Diabetes är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar där sockernivån i blodet är för hög, hyperglykemi (1). Hyperglykemin beror på total avsaknad/brist på hormonet insulin eller att cellerna har en nedsatt förmåga att tillgodogöra sig insulin. Insulin är ett hormon som är nödvändigt för att cellerna ska kunna använda sig sockret som finns i blodet (1). Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige och cirka 5% av befolkningen har diagnostiserats men mörkertalet bedöms vara stort (2). Det är en kronisk, progressiv sjukdom och antalet människor som insjuknar och lever med sjukdomen ökar snabbt (2). Vid diabetes typ 2 finns fortfarande en produktion av kroppseget insulin men nivån är inte tillräckligt hög och kroppens celler är mindre insulinkänsliga (1). Sockervärdet i blodet ökar successivt under flera år och sjukdomen upptäcks vanligen i samband med vårdkontakt av annan orsak.

  Det finns flera sätt att mäta blodsockernivån. De två vanligaste är mäta plasmaglukosnivån eller HbA1c. Vid ett plasmaglukosprov (P-glukos) tas vanligen ett stick i fingret och värdet mäts i mmol/L (3). Provet kan tas antingen i hemmet själv av patienten via en lättanvänd blodsockermätare eller på vårdcentral/sjukhus. Om patienten har fastat innan provtagningen är ett önskvärt värde mellan 4,0-6,0 mmol/L. Om patienten inte har fastat innan är riktvärdet kring 8,7 mmol/L. Vid ett P-glukosvärde mäts alltså sockernivån i blodet precis här och nu (3). HbA1c är ett typ av protein av bildas när blodsocker binder till blodets hemoglobin (4). Provet tas via venprov eller stick i fingret och ger ett värde i mmol/mol. HbA1c visar hur blodsockernivån har varit de senaste 2-3 månaderna innan provtagningen och kallas därför för långtidsblodsocker. Ett HbA1c över 48 mmol/mol vid minst två provtillfällen är underlag för att ställa diabetesdiagnos. Exakt vilket HbA1c-värde som är önskvärt vid konstaterad diabetes typ 2 varierar beroende på ålder, andra sjukdomar, livsstil mm men oftast ett värde under 52 mmol/mol. HbA1c tas för att följa sjukdomen och för att utvärdera behandlingsåtgärder (4).


  Det finns tydliga riskfaktorer för att drabbas av diabetes typ 2 som övervikt, rökning, hög ålder, låg fysisk aktivitet, tidigare graviditetsdiabetes men även viss ärftlighet (2). Behandling vid diabetes typ 2 är inriktad på att sänka blodsockernivån främst via livsstilsförändringar som förbättrar insulinkänslighet. Tillförsel av insulin kan behövas senare i sjukdomsförloppet (2). Kostförändringar, utbildning om sjukdomen och fysisk aktivitet är alla effektiva sätt att påverka blodsockernivån (2,5). Det finns starka evidens för att fysisk aktivitet förbättrar glukosnivån hos personer med diabetes typ 2 (2,5) men det står inte alltid lika väl beskrivet vilken typ av fysisk aktivitet som är bäst lämpad. Jag vill i denna text jämföra två av de vanligaste träningstyperna; konditionsträning och styrketräning, för att se vilken som är mest effektiv för att påverka långtidsblodsockret. Detta för att i den kliniska vardagen kunna ge patienter med diabetes typ 2 den bästa träningen och råden för att förbättra sjukdomstillståndet.

   

   

  Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet

   

  Prevention

  Det finns ett tydligt samband mellan övervikt, stort midjemått, hög ålder, bruk av tobak, låg fysisk aktivitetsnivå och risk för att utveckla diabetes typ 2 (2). En livsstil som innehåller fysisk aktivitet, varierad kost, ett body mass index (BMI) under 25 och tobakstopp är alltså preventiva åtgärder för att minska risken att insjukna i diabetes typ 2 (2). Man har i studier på personer med en eller fler riskfaktorer kunnat se att fysisk aktivitet är en mycket viktigt preventiv åtgärd för att förhindra uppkomst eller fördröja insjuknandet (1). Förbättrad kondition och regelbunden motion kan normalisera glukosnivån hos personer med begynnande sviktande glukoskontroll (1). Långvarigt stillasittande, oavsett total fysisk aktivitetsnivå, ses vara en stor riskfaktor för att drabbas av diabetes typ 2 (6). Minskas den stillasittande tiden, reduceras också risken för att insjukna.

   

  Behandling

  Hos personer med diabetes typ 2 förbättras cellernas insulinkänslighet vid fysisk aktivitet vilket resulterar i en lägre glukoskoncentration i blodet (1). Man har i studier på diabetesdrabbade patienter kunnat se förändringar i skelettmuskulaturen jämfört med icke-diabetiker (1). I muskelcellerna är glukostransportörer (olika signalsubstanser) mindre aktiva och flera processer kopplade till insulinomhändertagandet är försämrade hos personer med diabetes typ 2 jämfört med icke-diabetiker. Fysisk aktivitet kan dock förbättra processerna. Man har i studier kunnat se en ökning av GLUT-4 (en glukostransportör) inne i muskelcellen men även fler signalsubstanser som bidrar till ett förbättrat glukosupptag och insulinkänslighet (7). Fysisk aktivitet ökar alltså glukosupptaget i skelettmuskulaturen på cellnivå och effekten är inte enbart under själva muskelaktiveringen utan pågår upp till 48h efter avslutad träning (1,2). Den skelettmuskulatur som varit aktiv under träningspasset fortsätter ha en förbättrad insulinkänslighet (1).

   

  Vid nydiagnostiserad diabetes typ 2 kan fysisk aktivitet bidra till att insulinkänsligheten ökar så mycket att sjukdomen går i regress. Det är därför av största vikt att personer som nyligen diagnostiserats uppmuntras till fysisk aktivitet och får stöd i denna process. Då många följdsjukdomar (t ex ögonkomplikationer, njursvikt, fotsår) uppstår efter en längre tids sjukdom är det av stor vikt att fördröja insjuknandet (1).

   

  Att minska övervikt hos personer med diabetes typ 2 är viktigt för ett bra behandlingsresultat (1). En viktminskning leder till förbättrad insulinkänslighet, minskat behov av insulinläkemedel och sänkt blodsockernivå (1). Studier visar att fysisk aktivitet i kombination med en kostförändring är det mest effektiva sättet att nå långvarig viktminskning (8). Det kan behövas professionellt stöd för att åstadkomma en långvarig beteendeförändring gällande kost och motion (9). Många personer med diabetes typ 2 faller inom ramen för det metabola syndromet. Förenklat kan man säga att metabola syndromet inkluderar flera riskfaktorer (bl a hypertoni, insulinresistens, höga blodfetter, övervikt) för att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer. Fysisk aktivitet som utförs regelbundet förbättrar flera av dessa faktorer, minskar risken för komplikationer och den generella metabola kontrollen förbättras (9).

   

   

  Frågeställning

  För personer med diabetes typ 2, är konditionsträning jämfört med styrketräning mer effektivt för att sänka långtidsblodsockret (HbA1c)?

   

  P: patienter diagnostiserade med diabetes typ 2

  I: konditionsträning

  C: styrketräning

  O: långtidsblodsocker (mätt med HbA1c)

   

   

  Litteratursökning
   

  Databasen Pubmed användes för att söka artiklar. Sökorden som användes var: type 2 diab* AND exercise AND resistance AND aerobic. Sökningen begränsades till fulltext-artiklar samt till clinical trial. Totalt fanns 162 artiklar tillgängliga varav jag valde ut två som undersökte effekten på långtidsblodsockret. Sökningen gjordes 2019-03-11.

   

   

  Resultat
   

  I en italiensk randomiserad kontrollerad studie (RCT) från 2012 har patienter med diabetes typ 2 fått träna kondition eller styrka i fyra månader (10). Flertalet metaboliska värden har utvärderats men långtidsblodsocker (HbA1c) är primärmåttet. 40 patienter inkluderades i studien varav hälften blev randomiserade till att träna kondition (60 minuter, 3 ggr/v på en intensitet av 60-65% av maxpuls). Den andra halvan tränade styrka (60 minuter, 3 ggr/v, blandat maskiner och fria vikter, 70-80% av 1-RM). All träning skedde med handledning. 38st fullföljde studien, ett avhopp i vardera grupp. Följsamheten var hög i båda grupperna, 93% närvaro i konditionsgruppen och 89% i styrketräningsgruppen. Studien visade att både konditionsträning och styrketräning sänkte långtidsblodsockret och det var marginell skillnad mellan grupperna. Konditionsgruppen HbA1c-värde sjönk med 0,40% och styrketräningsgruppens med 0,35% (10).

  Den höga följsamheten i båda träningsgrupperna gör att resultaten är väl jämförbara och pålitliga. Även att baslinjeuppgifterna var likvärdiga i grupperna gör att jämförelsen i studien är mer korrekt. Att randomiseringen varit blindad ökar tillförlitligheten på studieresultatet. I denna studie hade man valt att inte ha någon kontrollgrupp. En ren kontrollgrupp hade lyft studien ytterligare men författarna anser att baslinjemätningarna är tillförlitliga nog och att andra faktorer som skulle kunna påverka blodsockernivån var kontrollerade så att det enbart var träningseffekten som mättes. Antalet inkluderade deltagare i studien var förhållandevis lågt, ett högre deltagarantal hade höjt studiens kvalitet ytterligare, eventuella större skillnad mellan grupperna hade kanske kunnat påvisats med ett större deltagarantal. Det framgår inte vilken typ av konditionsträning som utförts, intensiteten framgår men hade varit intressant att veta vilken typ av träningsform som utfördes. Det framgår inte heller om träningen utfördes i grupp eller individuellt och med tanke på den höga följsamheten hade det varit intressant att veta mer kring detta.

  Denna studie är mycket relevant i relation till min frågeställning då både min frågeställning och studiens syfte var att se vilken av konditionsträning och styrketräning som påverkar långtidsblodsockret mest effektivt.

  I en amerikansk RCT-studie från 2010 har man studerat hur olika träningsformer påverkar långtidsblodsockret hos personer med diabetes typ 2 (11). 262 studiedeltagare inkluderades och randomiserade till kontrollgrupp (41 personer), konditionsträningsgrupp (72 personer), styrketräningsgrupp (73 personer) eller en kombinationsträningsgrupp med styrke- och konditionsträning (76 personer). Träningen pågick i nio månader och utfördes med handledning. För att kunna jämföra grupperna standardiserade man träningsordinationen med hjälp av kroppsvikten. Man uppskattade att 150 minuters träning på måttlig intensitet motsvarande 10-12kcal/kg kroppsvikt. Träningens intensitet skulle ligga på 50-80% av maximal syreupptagningsförmåga. Formler framtagna av American College of Sports Medicin användes för att beräkna kalori- och tidsåtgång. Konditionsträningsgruppen tränade 3ggr/veckan, totalt 140 minuter/vecka där de sammantaget förbrukade 12kcal/kg kroppsvikt varje vecka. Styrketräningsgruppen tränade 3 ggr/veckan, totalt 141 minuter med övningar för hela kroppen. När en deltagare kunde göra 12 repetitioner av en övning vid mer än ett träningstillfälle höjdes belastningen. Kombinationsträningsgruppen tränade också 3 ggr/vecka varav styrketräning vid två tillfällen (30-40min/vecka) och kondition 110min/vecka. Intensiteten vid konditionsträningen var på 10kcal/kg kroppsvikt. Kontrollgruppen utförde avslappning och stretching varje vecka men det är inte angivet hur ofta eller hur långa passen var. HbA1c mättes innan studien påbörjades och sedan varje månad fram till sluttesterna. För att inkluderas i slutresultaten var kravet en närvaro på minst 70% under 6 månader, deltagare med lägre närvaro exkluderades från slutresultaten. Studien visade att kombinerad kondition- och styrketräning sänker HbA1c mer jämfört med kontrollgruppen, en minskning på 0,34%. Endast styrketräning eller konditionsträning sänker inte HbA1c jämfört med kontrollgrupp (-0,16% styrketräning, -0,24% konditionsträning) (11).


  En styrka med denna studie är det stora deltagarantalet vilket stärker tillförlitligheten på resultatet. Att man eftersträvat jämlik träningsmängd och intensitet i interventionsgrupperna gör också att resultat bedöms pålitligt. Följsamheten i interventionen var förhållandevis god, ett bortfall mellan 9-14% i träningsgrupperna varav majoriteten berodde på för låg närvaro. Studien hade ett tydligt fokus med primärmåttet HbA1c, ett värde som följdes noggrant under hela studien och som är vedertaget för att mäta långtidsblodsockret. Det är endast i styrketräningsgruppen det framgår vilka övningar som gjorts, för övriga grupper är detta ej specificerat. Det är först under Comments som det framgår att samtlig träning verkar ha genomförts i ett laboratorium med optimala förutsättningar. En viss svaghet med studien man inte har kontrollerat kaloriintag och kostförändringar fullt ut. Deltagarna fick fylla i ett matfrekvensforumulär vid baslinje och slutuppföljning men det ger inte en komplett bild av kaloriintag eller kostsammansättning. Jag har heller inte kunnat hitta dessa resultat i studien. Mer information om kosten hade varit intressant men samtligt ganska svårt att genomföra på 262 deltagare i 9 månader. Författarna anser dock att andra faktorer, så som diabetesmedicin och kontroll av övrig fysisk aktivitetsnivå, var reglerade. Det är inte heller beskrivet vem det var som assisterade träningen och om träningen skedde i grupp eller individuellt vilket hade varit intressant att veta. Även denna studie är mycket relevant för min frågeställning då population, intervention och utfallsmått är samma i både studie och frågeställning.

   

   

  Diskussion
   

  Efter att ha granskat ovanstående två RCT-studier har jag delvis fått underlag till att besvara min frågeställning. Båda studierna undersökte önskad patientgrupp (patienter med diabetes typ 2), åtgärder (konditionsträning och styrketräning) och utvärderat dess effekt på långtidsblodsockret mätt med blodprovet HbA1c. Dock kompliceras det av att studierna, som båda bedöms vara relevanta och välgjorda, kommer fram till olika resultat. I första studien påvisas en förhållandevis likartad sänkning av långtidsblodsockret oavsett om man tränar kondition eller styrka. Detta skulle besvara min frågeställning med att konditionsträning inte är mer effektivt än styrketräning, båda träningsformerna är likvärdiga för att sänka långtidsblodsockret hos personer med diabetes typ 2 och kan rekommenderas i den kliniska vardagen. Den andra studiens resultat visar dock att konditionsträning eller styrketräning som separata träningsformer inte sänker långtidsblodsockret utan att det är först när man kombinerar både kondition- och styrketräning som man får en signifikant sänkning. Studie två skulle alltså besvara min frågeställning med att konditionsträning inte är mer effektivt än styrketräning, det är kombinationen som behövs. Om endast dessa studier får användas för att besvara frågeställningen så skulle jag förlita mig mer på den andra studien då studiepopulationen var betydligt större och interventionsperioden mer än dubbelt så lång.

   

  För att kunna ge ett mer tillförlitligt svar på min frågeställning så hade en översiktsartikel inom området varit till god hjälp för bättre kunskapsöversyn. Området är välbeforskat och det finns troligen fler infallsvinklar än vad som undersöks i just de två studier jag har tittat närmare på. Finns det fler studier som hävdar att det är kombinationen som är det bästa? Eller finns det mer forskning som visar på att separata träningsformer är det mest effektiva? Eller är det intensitet, duration och frekvens som avgör snarare än vilken träningsform? Hur ser det ut med den stillasittande tiden som verkar avgörande för insjuknande, kan en minskning av den totala stillasittande tiden även minska långtidsblodsockret?

   

  Fortsatt forskning och kunskapsutveckling inom träning vid diabetes typ 2 är mycket angeläget då antalet drabbade i Sverige och världen är stort och tyvärr förväntas öka. Att med effektiv och relevant träning kunna påverka sjukdomen men även förebygga insjuknande är högst relevant. För individen ger det en ökad känsla av kontroll över sjukdomen, minskat behov av diabetesläkemedel, minskad risk för komplikationer och förhoppningsvis ökad livskvalitet. Från ett samhällsperspektiv skulle fördröjandet av insjuknande och bromsande av sjukdomsförloppet ge ekonomiska vinster då behandling av sjukdomen och dess komplikationer ger stora vårdkostnader.

   

  Referenslista
   

  1. Agardh CD, Berne C, redaktörer. Diabetes. 4 uppl. Stockholm: Liber; 2010.

  2. Jendle J, Tornberg Å. Diabetes mellitus - typ 2-diabetes. I: Ståhle A (red). FYSS 2017 - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2017. p 380-390.

  3. 1177 Vårdguiden. Blodprov: P-Glukos - blodsocker [Internet]. [Uppdaterad 2016-06-27; citerad 2019-03-22]. Hämtad från: https://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Undersokningar/P-Glukos--blodsocker/

  4. 1177 Vårdguiden. Blodprov: HbA1c.  [Internet]. [Uppdaterad 2018-10-10; citerad 2019-03-22]. Hämtad från: https://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Undersokningar/HbA1c/

  5. Katangwe T, Bhattacharya D, Twigg MJ. A systematic review exploring characteristics of lifestyle modification interventions in newly diagnosed type 2 diabetes for delivery in community pharmacy. Inter J Pharma Pract. 2019 Feb;27(1):3-16

  6. Biswas A, Oh PI, Faulkner GE, et al. Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162(2):123-32

  7. Hawley JA, Jessard SJ. Exercise training-induced improvements in insulin action. Acta Physiol (Oxf) 2008 Jan;192(1):127-35

  8. Goodpaster BH, Delany JP, Otto AD, et al. Effects of diet and physical activity interventions on weight loss and cardiometabolic risk factors in severely obese adults: a randomized trial. JAMA. 2010 Oct 27;304(16):1795-802

  9. Skafjeld A, Graue M, redaktörer. Diabetes – förebyggande arbete, behandling och uppföljning. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013.

  10. Bacchi E, Negri C, Zanolin ME, et al. Metabolic effects of aerobic training and resistance training in type 2 diabetic subjects: a randomized controlled trial (the RAED2 study). Diabetes Care. 2012;35:676–82.

  11. Church TS, Blair SN, Cocreham S, et al. Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA. 2010;304:2253–62.

   

   

  //Amanda Hammer

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  190402 sågs jag, Lisa och Victor via Connect. Jag hade inga direkta frågetecken angående de utvalda frågorna i granskningsmallen och de RCT-studier jag valt men jag fick lite tips/tankar inför diskussionsdelen. Vi hade även en allmän diskussion kring vad som räknas som låg/medelhög/hög nivå gällande följsamhet och bortfall men jag tycker fortfarande att mina har godkända nivåer. //AH
  Posted 15:38, 5 Apr 2019
  Hej! Här kommer lite kommentarer på texten. Tack för dina kommentarer på min text!

  Din inledning börjar brett och du förklarar viktiga ord och termer på ett bra sätt. Jag tycker du får fram syftet med arbetet på ett bra sätt och det är en tydlig röd tråd genom inledningen.

  Fysiologiska effekter: Kan man kasta om meningarna lite under behandling? Du förklarar alltmer ingående men det kanske går att kasta om så att det som “hör ihop” står tillsammans. T.ex. skriver du att insulinkänsligheten ökar. Längre ner skriver du om studier med GLUT-4. Kan dessa stå tillsammans? Sedan nämner du om övervikt - varför leder viktminskning till förbättrad insulinkänslighet? Är det vikten i sig eller är det omkringliggande faktorer? Tredje sista meningen: "fysisk träning i kombination” - är det viktminskning som är målet eller är det insulinkänsligheten? De sista meningarna känns inte riktigt som att de hör hemma där - detta kanske bör stå i preventionsstycket?

  Resultat: bra redovisat resultat. Tydligt beskrivet. Undrar vad du tycker om att de anser sig kontrollerat andra faktorer relaterade till blodsockernivån? Vi diskuterade kost vid förra tillfället. Har detta kontrollerats i den andra studien? Eftersom du diskuterade om övervikt tidigare - hur såg det ut för deltagarna? Är det relevant?

  Diskussion: Jag håller med om att en översiktsstudie hade varit intressant för att titta på resultatet. Vad tror du anledningen att de enstaka träningsgrupperna inte hade någon skillnad i den andra studien? Det låter konstigt om träning ska vara en behandling och de fått liknande träningsdos som kombinationsgruppen, att det inte gjort någon skillnad för blodsockernivåerna. Hur påverkar det i så fall hur vi bedriver träning för patienter med diabetes typ 2? Tänker att om man baserar svaret på din frågeställning efter studie 2 kanske mycket av den träning som bedrivs då är meningslös med avseende på blodsockret om man endast utför den ena eller andra typen av träning, eller?

  Överlag en bra och intressant text!

  Hör av dig om du undrar något!
  /Lisa
  Posted 07:05, 15 May 2019
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.