Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 13 Rotavirus

Grupp 13 Rotavirus

  Table of contents
  No headers

  Rotavirus

   

  Patogenes

  Rotaviruset tillhör familjen reovirus och är ett RNA-virus. Totalt finns 21 olika serotyper av viruset och ett femtal av dessa är klart vanligast förekommande (Läkemedelsverket, 2007). Rotaviruset infekterar epitelceller i tunntarmen och bildar ett enterotoxin som leder till atrofi av villi i tunntarmen samt celldöd. Detta orsakar i sin tur försämrad absorption av vätska och näring i tarmen och resulterar i en sekretorisk diarré (Folkhälsomyndigheten a, 2016)

  Smittan är så kallad fekal-oral och viruset sprids från person till person, via leksaker och andra ytor och förmodligen även via droppsmitta. Viruset mycket tåligt och kan överleva länge på ytor och händer och en mycket låg dos av viruset krävs för att orsaka sjukdom. En smittad person utsöndrar virus i avföringen 1-3 veckor efter infektionsdebut. Sammantaget leder dessa faktorer till att viruset är mycket smittsamt (Folkhälsomyndigheten, a, 2016). 

   

  Symtom

  Symtomen börjar ofta med kräkningar som efter några dagar övergår till vattentunna diarréer och måttlig till hög feber feber (1177 a). I värsta fall kan de kraftiga diarréerna hos små barn leda till uttorkning med elektrolytrubbning och chock som följd. Inkubationstiden är ungefär en till tre dagar från det att man blivit smittad tills man blir sjuk. Virusinfektionen läker ut av sig själv efter cirka fyra till sex dagar efter insjuknandet (1177 a). Någon behandling finns inte utan endast tillförsel av vätska och salter för att undvika uttorkning. Efter genomgången infektion uppstår ett visst skydd mot ny infektion, vilket framför allt leder till att nya infektioner inte blir lika allvarliga. Även ett korsskydd mot andra serotyper än den som orsakat infektionen har konstaterats. Man har inte helt klarlagt mekanismen bakom hur detta skydd uppstår men man har delvis kunnat härleda det till immunsvarande faktorer som uppstår lokalt i tarmslemhinnan. (Läkemedelsverket, 2007; Folkhälsomyndigheten, a, 2016).

   

  Prevalens

  Rotaviruset är den vanligaste källan till magsjuka hos små barn mellan sex månader och två år (1177 a). Infektionen är vanlig och så gott som alla barn under tre år har under sina första levnadsår insjuknat i rotavirusinfektion en eller flera gånger (Carlsson & Silfverdal, 2014).. Infektionen är i Sverige som vanligast under vinterhalvåret och når en peak i februari-mars. (Folkhälsomyndigheten, a, 2016) Uppskattningsvis vårdas 2000 barn per år i Sverige på sjukhus på grund av gastroenterit orsakad av Rotavirus (Carlsson & Silfverdal, 2014).

   

  Dödligheten till följd av en rotavirusinfektion är ett stort globalt problem. Ungefär 527 000 barn under fem års ålder dör varje år, och de flesta av dem är barn som bor i låginkomstländer (WHO a).

   

  Vaccin

  Det finns två godkända vaccinpreparat mot rotavirus, Rotarix och Rota Teq (Rotarix ® , 2016; Rota Teq ®,  2015). Rotarix ® är ett levande vaccin som består av den humana virusstam som ligger bakom majoriteten av infektionerna. Denna virusstam har försvagats genom upprepad cellpassage. Den innehåller alltså bara en serotyp av viruset men ger upphov till ett visst korsskydd vilket medför ett bredare skydd. Vaccinet ges vid två tillfällen. Första dosen ges tidigast vid 6 veckors ålder och den andra dosen tidigast 4 veckor efter första dostillfället men senast vid 24 veckors ålder (Rotarix®, 2016).

  Rota Teq ® har istället en bovin (nötkreatur) stam innehållande humana ytproteiner. Virusstammen är därför naturligt försvagad hos människa (Läkemedelsverket, 2007). Vaccinet ges vid tre tillfällen. Första dosen ges mellan 6-12 veckors ålder och intervallet mellan nästkommande doser ska vara minst 4 veckor. Sista dosen ges senast vid 32 veckors ålder (Rota teq ®,  2015). Skyddet som uppstår efter genomgången vaccination beräknas vara 80-90 % i höginkomstländer som Sverige. Skyddet mot infektion kvarstår minst i tre år enligt studier. Skyddet mot infektion kvarstår minst i tre år enligt studier. Eftersom det framför allt är de yngsta barnen som drabbas av allvarlig infektion behövs inga påfyllnadsdoser för att skydda mot allvarlig infektion. De vanligaste biverkningarna av vaccinen är lindriga som magont, diarrée, gaser och hudutslag. En allvarlig biverkan har konstaterats, av 100 000 vaccinerade barn räknas 1-6 barn drabbas av invagination (tunntarmen trycks in i tjocktarmen och orsakar stopp) till följd av vaccinationen. (Folkhälsomyndigheten, a)

   

  Studier från bland annat USA och Australien har visat att vaccinering minskar vårdkrävande magsjukor mellan 33 och 59 %. Effekten tycks vara som störst när det gäller barn under två år (Janusinfo). I Europa introducerades Rotarix år 2006 och sedan dess ha mer än 310 miljoner doser distribuerats (1177 b). WHO rekommenderade 2009 att vaccination mot rotavirusinfektion skulle introduceras i alla nationella vaccinationsprogram (WHO b).  Det blir fler och fler länder i världen som inför vaccination mot rotavirusinfektion i sina nationella vaccinationsprogram. Totalt 77 länder hade infört rotavirusvaccination i vaccinationsprogrammet under våren 2015. Exempel på länder som infört rotavirusvacination är nio länder i Europa. Belgien, Österrike, Luxemburg, Finland, Estland, Tyskland, Storbritannien, Norge och Lettland samt Australien, USA och länder i Sydamerika och Afrika (1177b).

   

  Målgrupp och riskgrupper

  Vaccinationen ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet (Folkhälsomyndigheten, b, 2016) men diskussioner förs kring huruvida det ska ingå. I Sverige erbjuds i dagsläget alla barn i Stockholm, Jönköping och Västra Götalands landsting vaccinationen kostnadsfritt. Vaccinationen riktar sig enbart mot spädbarn eftersom det framför allt är barn under tre år som drabbas av en allvarlig infektion. Riskgrupper som inte ska vaccineras är barn som tidigare fått en allvarlig reaktion mot en tidigare dos, barn med svår allergi mot en vaccinkomponent, barn som tidigare haft invagination samt barn med någon immunbristsjukdom (Folkhälsomyndigheten, b, 2016).

   

   

   

   

   

  Referenser

   

  1177, a (2016). Magsjuka hos barn- smittguide hämtad den 1december 2016 från:http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn--smittguide-magsjuka/#section-5

   

  1177, b (2015). Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakad av rotavirus hämtad 10 e december 2016 från: http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-mag-och-tarminfektion-orsakad-av-rotavirus/

   

  Carlsson, R-M. & Silfverdal, S-A. (2014) Vaccination av barn och ungdomar. H, Ramström. (Red), Läkemedelsboken, 184-200. Stockholm: Elanders Sverige.

   

  Folkhälsomyndigheten, a. (2016). Besultsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet, hämtad 10 december från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/...programmet.pdf

   

  Folkhälsomyndigheten, b (2016), Vaccin mot rotavirus, hämtad 2 december 2016 från:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/

   

  Läkemedelsverket. (2007). Information från Läkemedelsverket, hämtad 8 december från https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2007-1.pdf

   

  Rotarix  ®. (2016) i Fass.se, hämtad 11 december, från http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20071130000097

   

  Rota Tec  ®, (2016) i Fass.se, hämtad 11 december från https://www.fass.se/LIF/product?user...0047&docType=3

   

  WHO, a. (2016) hämtad 7 december 2016 från: http://www.who.int/immunization/topics/rotavirus/en/

   

  WHO,b. Global use of rotavirus vaccines recommended, hämtad 10 december 2016 från: http://www.who.int/mediacentre/news/...s_20090605/en/

   

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Lättläst
  Hade varit ett plus att ha rubriker så man lätt kan få överblick
  Posted 09:09, 13 Dec 2016
  Bra flyt och lätt att läsa texten rakt igenom. Informativ text. Uppnår dock inte 1200 ord.
  Kanske hade mer kunnat beskriva behandling på sjukhus då små barn blir sjuka t.ex. med dropptillförsel. Tänker på att en halv miljon barn dör årligen i världen av rotaviruset och största andelen då sannolikt i länder där sjukvården brister och dropp etc inte kan ges.

  Skulle vara intressant att läsa om hur vanligt det är att vi i Sverige vaccinerar våra barn i dags läge, med tanke på att det är relativt nytt i Sverige.
  Undrar också varför erbjudande om vaccin ges i Sthlm, Jönköping och västra götaland och inte i andra landsting?
  Posted 10:31, 13 Dec 2016
  Lättläst och informativt, kunde varit med rubriker så det blev lite mer överskådligt. Sprids det via kontaktsmitta eller droppsmitta? Annars ett bra och lättläst arbete.
  Posted 15:50, 13 Dec 2016
  Intressant. Saknar rubriker.
  Posted 20:23, 13 Dec 2016
  Lättläst text. Rubriker hade gett det ett mer flyt, kan jag tycka. Behöver se över referenserna. Vid första referens folkhälsomyndighet har ni ej använt någon bokstav (a) och sen kommer folkhälsomyndigheten c. Var är b där emellan? Saknar även årtal på dem. Bra jobb annars! /Anna Gustafson edited 19:40, 14 Dec 2016
  Posted 19:39, 14 Dec 2016
  Intressant arbete.
  Under stycket där ni skriver om hur vaccinet ska ges är det lite upprepningar om vid vilka åldrar vaccinet ska ges.

  lite kort

  Rubriker hade gjort det mer lättläst
  Posted 10:36, 15 Dec 2016
  Håller med om att rubriker gör det mer lättläst.
  Posted 12:51, 15 Dec 2016
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.