Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer

Vaccinationer

  Vaccinationer/studieuppgift 2:1

  Vaccinationer/studieuppgift 2:1

  Ni ska skriva ett arbete om vaccinationer, vilken typ av vaccination fördelas senare. Arbetet ska innehålla en kortfattad bakgrund (patofysiologi, prevalens, symtom mm) för den sjukdom vaccinationen är mot. Vilken verkningsmekanism har vaccinet, finns det adjuvans i vaccinet och hur fungerar det? Behövs booster doser i så fall hur ofta, när och varför alternativt varför inte. Vilka vaccineras med den aktuella vaccinationen, finns det några riskgrupper? Hur ser det ut i världen för detta vaccin.

  Omfattningen ska vara 1200 ord per vaccin. Efter texten får ni gärna lägga in länkar till intressanta artiklar, filmer, radioprogram, bilder etc för att göra er beskrivning så levande och heltäckande som möjligt. De källor ni använder som faktaunderlag till själva texten ska ni dock förhålla er mycket kritiska till. Särskilt när det gäller internetsidor ska ni fundera över vem som ligger bakom innehållet, om det framgår vem som är författare, vem som faktagranskat etc. När ni skriver er text ska ni ange referenser både i den löpande texten och i en avslutande referenslista.

  Observera att texten ska vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Texten ska läggas ut i wikin (wiki.du.se) under er grupps nummer senast 24.00 den 12 december.

   

  Uppgift 2:2

  Nu ska alla enskilt förbättra minst två texter som någon annan grupp skrivit. Kommentarer görs i add comment. Detta arbete kan påbörjas tidigast 13 december och ska vara klart senast 15 december kl 14.00.

  Den viktigaste uppgiften som opponent är att du ska hjälpa en kamrat/grupp att få till ett riktigt bra arbete. Din främsta uppgift är därför att kritiskt och konstruktivt granska arbetet med avseende på såväl positiva saker som brister och skriftligt meddela gruppen enligt ovan angivna datum. Uppgiften är att bidra till att lyfta fram arbetet och att ge författarna möjligheten att utveckla sin framställning ytterligare. Opponentens uppgift är alltså inte att betygsätta den uppsats han/hon opponerar på.

  Saker som ni bör tänka på:

  Beskriver titeln på ett korrekt sätt det arbete som redovisas?

  Är innehållet korrekt, finns alla delar med? Prevalens, patofysiologi, symtom, behandlingar, verkningsmek, adjuvans, booster, vilka grupper vaccineras, omvärlden mm.

  Är referenserna de rätta? Saknas referenser? Finns citat i texten där källan inte angetts?

  Hur är språket? Stavfel?, Är arbetet lättläst?, Hänger texten ihop?, Saknas något?, Har väsentligheter lyfts fram?, Figurer? Mm

  Vad är helhetsintrycket av arbetet? Är arbetet väl genomarbetad?

  Tänk på att kritisk granskning även omfattar positiva omdömen!

   

  Nu ska gruppen värdera de kommentarer och reflektioner ni fått om er text. Det är helt upp till er om ni vill använda kommentarerna för att förbättra det ni skrivit. Gruppen justerar och lämnar in slutgiltigt arbete senast 14.00 den 16 december.

   

  Uppgift 2:3

  Redovisning den 21 december sker både muntligt och skriftligt genom att varje grupp tar fram en poster om de vaccinationer man har skrivit om. Denna poster ska vända sig till allmänheten, alla postrar ska vara uppsatta senast kl. 08.50 för att alla ska hinna redovisa utan stress.

  Den muntliga redovisningen sker genom att varje grupp muntligt berättar om det viktigaste vad gäller just de vaccinationer gruppen har skrivit om i 5 minuter per vaccination (OBS! tiden måste hållas). Därefter följer en diskussion och för att den ska bli så bra som möjligt ska alla arbeten vara genomlästa så att ni kan diskutera dessa. 

   

  Uppgift 2:4

  Ni ska läsa två artiklar om "Hur bemöter man föräldrar/personer som är tveksamma till vaccinationer. Hur kan ni göra dem mindre osäkra?"  

  Ni söker en artikel på området. En artikel hittar ni länken till under studieuppgifter i Fronter. Under redovisningsdagen den 21 december kommer vi att ha en artikeldiskussion om de artiklar ni har läst.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.