Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar > Leukemier

Leukemier

  Leukemi är ett samlingsnamn för olika typer av blodcancersjukdomar. Det alla har gemensamt är att det uppstår ett fel i någon av kroppens celler som ska bli blodkroppar. Man brukar dela in leukemierna i två huvudgrupper antingen kronisk leukemi eller akut beroende på hur snabbt cellerna blir sjuka. Därefter delas de i ytterligare två grupper, myeloiska och lymfatiska. Om cancertypen är lymfatisk eller myeloisk har att göra med vilken blodkropp sjukdomen påverkar.

  Kronisk leukemi

  Kronisk leukemi är den blodcancer där fler äldre än unga drabbas. Majoriteten av de drabbade har varit 60 år eller äldre. Kronisk leukemi kan delas in i två grupper, kronisk myeloisk leukemi (KML) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Den myeloiska formen av cancer innebär att det skett en förändring i arvsmassan hos vissa blodstamceller. Detta påverkar då bildningen av vita- och röda blodkroppar samt blodplättar. (Blodcancerförbundet [BF], 2010,). Det är under 100 fall per år i Sverige som diagnostiseras som KML. Varför människor drabbas av den här varianten är inte klarlagt, men man har sett att många av de som exponerats för joniserad strålning drabbas av KML senare i livet. (BF, 2010)

  KLL, den andra formen av kronisk blodcancer drabbar B-lymfocyterna och rubbar den normala tillväxten av dem. Sjukdomen är just kronisk med en långsam utveckling så det kan ta många år innan den drabbade upplever några besvär. Mellan 300-500 svenskar blir diagnostiserade med KLL varje år. (Blodcancerförbundet [BCF], 2016) Man känner inte till vad som orsakar KLL men den verkar vara mer förekommande bland jordbrukare, boskapsskötare och gummiarbetare. (Javanainen, 2013)

  Sjukdomstecken och behandling

  Symptomen för leukemi uppkommer till följd av en brist på normala blodkroppar. En person som har drabbas av KLL eller KML känner sig ofta inte så sjuk utan leukemin upptäcks oftast i samband med blodprov för något annat där man sett en ovanligt stor mängd vita blodkroppar. (Cancerfonden [CF], 2017) Men om tecken på sjukdomen infinner sig brukar det kunna handla om trötthet, feber, nattliga svettningar och avmagring. Det är heller inte ovanligt att lymfkörtlar, lever samt mjälte förstoras. (Regionala cancercentrum i samverkan [RCS], 2016). Behandlingen av KML innebär att man försöker ta bort de celler i benmärgen vars arvsmassa blivit förändrat. Detta görs med hjälp av cytostatika, framför allt Glivec. (Läkemedelsverket, 2017). Därefter görs en stamcellstransplantation. En del som diagnostiserats med KLL upplever inga symptom, så det är inte förrän besvär uppstår som man påbörjar en behandling. (CF, 2016) Eftersom KLL är kronisk kan man inte behandla med någon bestående bot men med olika varianter av cellgifter och ibland antikroppar kan patienter gå länge symtomfria.  (Javanainen, 2013)

  Akut leukemi

  Akut lymfatisk leukemi, även kallad ALL, innebär att det är vita blodkroppar, omogna lymfocyter som blivit sjuka. Den här sorten brukar även kallas “barnleukemi” p.g.a att den ofta drabbar unga personer. Drygt 150 fall diagnostiseras som ALL varje år och majoriteten är barn. De sjuka leukemicellerna kallas här lymfoblaster och de delar sig ohämmat så att produktionen av de normala blodkropparna hindras. Orsaken till ALL är ännu okänd. Däremot har man efter studier funnit ett möjligt samband mellan vissa kemikalier, virusinfektioner och strålning. (BCF, 2009) Akut myeloisk leukemi, AML, innebär att det är vita blodkroppar, oftast förstadier till granulocyter som har insjuknat. Denna leukemi är även den vanligaste blodcancern hos vuxna. Ungefär 325-350 drabbas årligen av AML i Sverige och risken för insjuknande ökar med åldern. Precis som andra leukemier är även denna cancers orsak svår att fastslå men radioaktiv strålning, vissa läkemedel och bensen kan man se har en viss betydelse för insjuknandet. (Blodcancerförbundet [BcF], 2016)

  Sjukdomstecken och behandling

  Patienter med den akuta leukemin brukar ha diffusa symptom till en början som trötthet och hög infektionskänslighet. För få blodplättar ökar även blödningsrisken, och det kan visa sig som små punktformade blåmärken eller blödning i slemhinnorna. För den som drabbats av ALL är även skelett- och ledsmärtor vanliga symptom. Förstorad lever, mjälte och lymfkörtlar är också vanligt här. Som namnet ger besked om är den här cancern snabbt beroende av behandling. Först påbörjas en intensiv cytostatikabehandling på ca en vecka, ofta med olika former av läkemedel för att undanröja alla tecken på sjukdom. Cytostatika fortsätter man sedan att ge med olika långt mellanrum som kurer. Man brukar kunna behandla med cytostatika upp till två år men då används en mildare form. Till sist kan stamcellstransplantation bli aktuellt. En viktig del i behandlingen är också att motverka den infektionsrisken som dels är symptom på leukemin men även biverkning av cytostatikan. (BCF, 2009) (BcF, 2016)

   
   
   
   
   
   

  Referenser


  Blodcancerförbundet. (2010). Kronisk myeloisk leukemi. Sundbyberg.  

  Hämtad från http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/KML%20-%20KLAR!.pdf

   

  (BCF)

  Blodcancerförbundet. (2016). Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och Hårcellsleukemi (HCL).

  hämtad från  http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/Diagnosbroschyrer%20-%20KLL.pdf

   

  Jananainen. M. (2013). Guide för KLL-patienter: Kronisk lymfatisk leukemi och behandlingen av den, hur sjukdomen påverkar livet.

  Hämtad från http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/syopa-alueelliset/sites/271/2016/10/19110429/KLL-opas_ru_netti.pdf  Regionala cancercentrum i samverkan. (2016). Kronisk lymfatisk leukemi (KLL): Nationellt vårdprogram. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

  Hämtad från http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kll/vardprogram/kll_2016-06-09.pdf  Läkemedelsverket. 2015. Hematologiska maligniteter. Hämtad 2017-11-07.

  Hämtad från https://lakemedelsboken.se/kapitel/onkologi/hematologiska_maligniteter.html?search=KML%20&iso=false&imo=false&nplId=null&id=j2_26  Cancerfonden. Hedefalk. B.  2016. Hämtad 2017-11-08.

  Hämtad från https://www.cancerfonden.se/om-cancer/leukemi  Blodcancerförbundet. 2009. Akut lymfatisk leukemi.

  Hämtad från http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/all%20low.pdf


  (BcF)

  Blodcancerförbundet. 2016. Akut myeloisk leukemi.

  Hämtad från http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/Diagnosbroschyrer%20-%20AML.pdf

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.